Sisältöön    

Turvasäännökset

  1. Yleistä
  2. Keskeistä turvasäännöksistä
  3. Ohjeita vaarallisten aineiden kuljetusten turva-asioista

1. Yleistä

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimia koskevat säännökset tulivat voimaan 1.7.2005. Turvatoimista ja -velvoitteista säädetään VAK-laissa, valtioneuvoston tie – ja rautatieasetuksissa (194/2002 ja 195/2002) sekä liikenne ja viestintäministeriön tie- ja rautatieasetuksissa (1120/2013 ja 1121/2013). 

Säädökset löytyvät säädösnumeron perusteella Finlex-tietokannasta.

2. Keskeistä turvasäännöksistä

Turvatoimia koskevilla säännöksillä halutaan estää vaarallisten aineiden tahallinen väärinkäyttö kuljetusten aikana.

Tie- ja rautatiekuljetuksia hoitavien osapuolten on laadittava turvasuunnitelma silloin, kun kyse on aineesta, joka voi aiheuttaa suurta vaaraa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle, ks. LVM-asetukset 1120/2013 ja 1121/2013. Tällaisiin kuljetuksiin käytettävä kuljetusväline on myös turvattava riittävällä tavalla.

Turvasuunnitelmassa yritys määrittelee turvaorganisaationsa eli kuka vastaa mistäkin ja millä tasolla. Yritys kartoittaa kuljetusketjujensa riskit, niiden todennäköisyyden ja arvioi riskien vakavuuden. Lisäksi kirjataan, kuinka riskejä on tarkoitus hallita. Tähän liittyy myös suunnitelma henkilöstön turvakoulutuksesta.

Turvasuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset ohjeet varsinaisten kuljetusten eri vaiheiden hoitamisesta. Esimerkiksi reitit suunnitellaan siten, että pysähtymisiä tulee mahdollisimman vähän. Tarvittaessa reittiä on pysyttävä muuttamaan nopeasti.

Myös toiminta uhkaavissa tilanteissa, tietoturva-asiat sekä turvauhasta, vaara- tai onnettomuustilanteesta tiedottaminen kuuluvat turvasuunnitelman sisältöön.

Yli vapaarajan vaarallista ainetta saa jättää kuljetettavaksi vain asianmukaisesti tunnistetulle tie- ja rautatiekuljetuksen suorittajalle. Vaarallisen aineen tilapäiseen säilytykseen käytettävän ratapihan, terminaalin ja muun vastaavan paikan on oltava turvattu. Tämä ei kuitenkaan koske esimerkiksi parkkipaikkoja. Tosin tällaiset pysähtymiset parkkipaikoilla pitää ottaa turvasuunnitelmassa ja sen täytäntöönpanossa huomioon.

4. Ohjeita vaarallisten aineiden kuljetusten turva-asioista

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut vaarallisia aineita kuljettaville, vastaanottaville ja lähettäville yrityksille mallin turvasuunnitelmaksi. Ministeriön malli helpottaa yrityksiä näiden omien suunnitelmien valmistelussa. Mallin voi ladata word-muotoisena ja siitä voi muotoilla turvasuunnitelman omaan käyttöön sopivaksi.

Turvasuunnitelmamalli on liikenne- ja viestintäministeriön julkaisun 13/2005 liite: ”Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimet, turvasuunnitelma ja turvakoulutus”.
Myynti: Edita Oyj (asiakaspalvelu p. 020 450 05). Julkaisu löytyy sähköisessä muodossa ministeriön Julkaisut-sivulla.

Myös kansainväliset järjestöt ovat laatineet ohjeen tiekuljetusten turva-asioista. Ohje on tehty yritysten avuksi uuden ADR-säännösten kappaleen 1.10 noudattamiseksi.