Sisältöön    

Liikennepolitiikka

  1. Liikennepolitiikan päämäärä
  2. Liikennepolitiikka hallitusohjelmassa
  3. Liikennepoliittinen selonteko
  4. Uuden ajan liikennepolitiikka
  5. Liikennepolitiikka ja Euroopan unioni

1. Liikennepolitiikan päämäärä

Liikennepolitiikan päämääränä on turvata arjen matkojen toimivuus, pitää yllä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja hillitä ilmastonmuutosta päästöjen vähentämisen avulla.

Suomen sijainti etäällä Euroopan liikenteen ja logistiikan valtavirroista asettaa liikennepolitiikalle suuria haasteita. Liikennejärjestelmää kehitetään tasapainoisesti eri alueilla ottaen huomioon eri väestöryhmien tarpeet. Sujuva ja hyvin hoidettu joukkoliikenne tukee liikennepolitiikan tavoitteita. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta pyritään jatkuvasti parantamaan muun muassa älyliikenteen palveluilla.

2. Liikennepolitiikka hallitusohjelmassa

Hallitusohjelmassa painotetaan liikennejärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä, liikenteen päästöjen vähentämistä ja kestävän kehityksen edistämistä. Liikennepolitiikkaa kehitetään osana elinkeinoelämän, talouden ja työllisyyden sekä alueiden kehittämisen kokonaisuutta. Arjen sujuva liikkuminen turvataan työmatkaliikennettä, joukkoliikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta parantamalla.

3. Liikennepoliittinen selonteko

Pitkäjänteisen kehittämisen varmistamiseksi pääministeri Kataisen hallitus laati liikennepoliittisen selonteon (2012). Siinä linjataan liikennepolitiikkaa vuosille 2012-2022. Liikennepolitiikkaa tulee suunnitella osana koko yhteiskunnan kehittämistä. Tiivis yhteistyö eri hallinnonalojen kesken luo toimivimmat edellytykset toimivalle liikennejärjestelmälle ja yhdyskuntarakenteelle. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, jotta yhteiskunnan toimintoja voidaan tehostaa ja käyttää yhteisiä voimavaroja järkevästi.

4. Uuden ajan liikennepolitiikka

Uuden ajan liikennepolitiikan tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja vaikuttavuutta entisestään ja edistää näin kestävää kasvua, kilpailukykyä ja hyvinvointia. Tärkein syy uudenlaiselle liikenneajattelulle on yhteiskunnan ja liikenteen käyttäjien - ihmisten ja yritysten - yhä moninaisemmat tarpeet ja niihin vastaaminen. Liikenne on palvelu, jota voidaan parantaa hyödyntämällä käytettävissä olevat resurssit viisaasti ja vastuullisesti. Ihmisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että matkat ja kuljetukset toimivat riittävän hyvin kaikille ja kaikkialla.

Liikennepolitiikassa tarvitaan uudenlaisia ajattelutapoja ja toimintamalleja. Uuden ajan liikennepolitiikassa etsitään entistä tehokkaampia keinoja liikenteen ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiksi esim. innovaatioita ja uutta teknologiaa hyödyntämällä. Uusia toimintatapoja voidaan testata kokeiluilla. Samalla pyritään luomaan erilaisille yrityksille mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja sitä kautta kilpailukykynsä parantamiseen. Hallinnon tehtävänä on toimia mahdollistajana.

5. Liikennepolitiikka ja Euroopan unioni

Varsinkin logistiikassa, merenkulussa ja raskaassa liikenteessä kansainvälisillä sopimuksilla ja Euroopan unionin päätöksillä on huomattava merkitys. Liikenneministeri edustaa Suomea Euroopan unionin liikenneneuvoston kokouksissa. Liikenneministerit kokoontuvat noin kolme kertaa vuodessa.