Sisältöön    

 Liikenneturvallisuus

  1. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävä
  2. Hallinnonalan laitokset
  3. Liikennesäännöt
  4. Ajokorttilainsäädäntö
  5. Ajo- ja lepoajat

1. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävä

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee tieliikenteen turvallisuutta koskevan lainsäädännön.

Liikenneturvallisuustyön visio on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai
loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tavoitteena on jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen siten, että liikennekuolemien määrä puolitetaan ja loukkaantumisten määrää vähennetään neljänneksellä
vuoteen 2020 mennessä. Vertailukohtana käytetään vuoden 2010 tasoa.

Liikenneturvallisuutta parannetaan valtioneuvoston vuonna 2012 tekemän periaatepäätöksen linjausten ja valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon (2012) mukaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö toimii yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa myös mm. rattijuopumusten torjumiseksi ja liikennevalvonnan tehostamiseksi.

Liikenneturvallisuustyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa esimerkiksi ajoneuvosovelluksissa, vaihtuvassa liikenteenohjauksessa ja kelitiedotuksessa.

2. Hallinnonalan laitokset

Tärkeimmät liikenneturvallisuustoimijat ministeriön hallinnonalalla ovat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto sekä liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö Liikenneturva.

  • Liikennevirasto vastaa mm. maanteiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja liikennemerkeistä.
  • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa ajoneuvojen rekisteröinnistä, autokoulujen valvonnasta ja kuljettajantutkintotoiminnasta sekä hoitaa katsastustoimintaan liittyviä asioita. Myös liikenneturvallisuuskampanjointi kuuluu Trafin tehtäviin.
  • Liikenneturva tiedottaa ja kampanjoi liikenneturvallisuuden puolesta, tukee eri ikäryhmien liikennekasvatusta ja järjestää kuljettajien jatkokoulutusta.

3. Liikennesäännöt

Liikennesääntöjä laadittaessa otetaan huomioon erilaisten ajoneuvojen ja liikkumisen tapojen runsas kirjo. Lisäksi huomioidaan kaikenikäisten ihmisten ja erityisryhmien, kuten liikuntaesteisten tarpeet.

  • Liikennesäännöt määritellään tieliikennelaissa.
  • Liikennesäännöt parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Finlex: Tieliikennelaki

Liikennevirasto: Liikennemerkit

Liikenneturva: Moottorikelkkailu

Liikenneturva: Moottoripyöräily

Liikenneturva: Mopoilu

Liikenneturva: Pyöräily

Veneily.fi: Väistämissäännöt

Suomi.fi: Liikenne- ja matkailu

  

4. Ajokorttilainsäädäntö

Suomessa tieliikenteessä ajettaessa ajoneuvon kuljettajalla on oltava ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus eli ajokortti.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee ajokorttia koskevan lainsäädännön. Suuri osa ajokortteja koskevista säädöksistä perustuu EU:n ajokorttidirektiiviin.

Suomessa ajokortit ovat kortin luokasta ja ajokortin haltijan iästä riippuen voimassa 2-15 vuotta. Ajokorttiluokkia on yhdeksän.

Ajokortin saaminen edellyttää kuljettajaopetuksen suorittamista ja hyväksyttyä kuljettajatutkintoa. Opetuksen ja tutkinnon avulla halutaan varmistaa, että liikenteeseen tuleva uusi kuljettaja hallitsee ajoneuvonsa, tuntee liikennesäännöt ja kykenee toimimaan liikenteessä vastuullisesti.

Kuljettajaopetus koostuu teoria- ja ajo-opetuksesta sekä itsenäisestä harjoittelusta. Opetuksen voi aloittaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin oppilas täyttää suoritettavaa ajokorttia koskevan vähimmäisiän.

Kuljettajantutkinto sisältää teoriakokeen ja ajo- tai käsittelykokeen ajokorttiluokan mukaisesti. Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että oppilas on suorittanut tarvittavan kuljettajaopetuksen, täyttää säädetyn ikävaatimuksen ja hänellä on ajokorttilupa.

Suomessa kaikilta ammattikuljettajilta vaaditaan ammattipätevyys henkilöliikenteessä 10. syyskuuta 2013 ja tavaraliikenteessä 10. syyskuuta 2014 alkaen.

Ajokorttilain toteuttaminen on annettu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Poliisin hoidettavaksi.

Poliisi myöntää ajokorttiluvan. Trafi vastaa kuljettajantutkintojen järjestämisestä ja myöntää autokoululuvat. Trafi vastaa myös ajoneuvoliikennerekisterin ajokorttitietojen ylläpidosta ja huolehtii ajokorttien tilauksesta, valmistuttamisesta ja jakelusta.

Opetushallitus hallinnoi ammatillisen koulutuksen yhteydessä annettavaa ammattipätevyyskoulutusta.

5. Ajo- ja lepoajat

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa ajo- ja lepoaikoihin liittyvän lainsäädännön valmistelusta. Suuri osa ajo- ja lepoaikoihin liittyvää sääntelyä tulee nykyään EU:sta. Ministeriölle kuuluu näiden säännösten kansallisen voimaansaattamisen valmistelu.

Ajo- ja lepoaikojen valvonta on osa tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöä ja työaikasäädäntöä. Ajo- ja lepoaikamääräykset kattavat siten ammattiliikenteen kuljettajien ajoaikaa, taukoaikaa, vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevat säännökset. Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevat määräykset ovat harmonisoitu Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella.

Ajo- ja lepoaikamääräysten piiriin kuuluvat pääsääntöisesti tavaraliikenteen harjoittajat, joiden ajoneuvon suurin sallittu massa on yli 3,5 tonnia sekä henkilöliikenteen harjoittajat, joiden kuljettamat ajoneuvot on rakennettu tai pysyvästi mukautettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan luettuna, ja tarkoitettu tällaiseen käyttöön.

EU:n tavoitteiden perusteella ajo- ja lepoaikasäännösten tarkoituksena on taata riittävä tieliikenteen työntekijöiden suojelu sekä reilu kilpailu yritysten välillä ja parantaa tieturvallisuutta torjumalla kuljettajien väsymystä.

Unionin säädösten mukaisesti Suomessa järjestetään säännöllistä valvontaa sekä teillä että yritysten tiloissa.

Ministeriön hallinnonaloista ajo- ja lepoaikojen valvonnassa rooli on Liikenteen turvallisuusvirastolla, eritoten ajo- ja lepoaikojen valvontaan liittyvän ajopiirturijärjestelmän osalta. Liikenteen turvallisuusvirastolla on vastuu piirturikorttien hallinnoinnista ja jakamisesta.