Sisältöön    

Merenkulku

  1. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävä
  2. Kansainvälinen toiminta

1. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävä

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa merenkulkupolitiikasta ja merenkulun lainsäädännön valmistelusta sekä kotimaassa että EU:ssa. Ministeriössä käsitellään asiat, jotka koskevat merenkulun turvallisuutta, tukia, oikeudellisia kysymyksiä ja ympäristölainsäädäntöä.

Suomen viennistä noin 90 prosenttia ja tuonnista noin 70 prosenttia hoidetaan meritse. Suomen meriliikenteen kehittäminen ja kilpailukyvyn takaaminen onkin ensiarvoisen tärkeää.

2. Kansainvälinen toiminta

Liikenne- ja viestintäministeriö edustaa Suomea myös kansainvälisissä järjestöissä, joista keskeisin on Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO. Järjestö tekee jäsenmaitaan sitovia päätöksiä kansainvälisillä merialueilla tapahtuvan liikenteen sääntelystä. LVM osallistuu myös aktiivisesti Itämeren suojelukomission (ns. Helsinki-komissio, HELCOM) toimintaan.

3. EU:n Itämeri-strategia

Euroopan unionin Itämeri-strategia hyväksyttiin vuonna 2009. Tavoitteena on tehostaa EU:n toimia Itämeren alueella. Strategian sisältää 15 eri osa-aluetta, joista Suomi koordinoi neljää. Liikenne- ja viestintäministeriö on yhdessä Tanskan merenkulkuviranomaisen kanssa mukana toteuttamassa meriturvallisuutta koskevaa osa-aluetta.

4. Merenkulun tuet

Suomi haluaa varmistaa merenkulkuelinkeinon kilpailukyvyn ja turvata alan kotimaiset työpaikat. Näihin asioihin liittyen on muun muassa otettu käyttöön tonnistoverojärjestelmä. Miehistökustannusten alentamiseen tähtäävässä nettopalkkausjärjestelmässä varustamo vapautetaan ennakonpidätyksistä ja sille palautetaan sen maksamat työnantajamaksut kokonaan.

Aiemmin lastialuksia koskenut käytäntö laajennettiin matkustaja-aluksiin vuoden 2007 lopulla. Yhteensä merenkulun tukia maksetaan vuositasolla noin 95 miljoonaa euroa.

5. Merenkulun turvallisuus

Kansainvälinen yhteistyö ja sopimukset ovat tärkeässä osassa laivaliikenteen turvallisuuden vahvistamisessa.

Suomenlahden kansainvälisellä merialueella on käytössä alusten valvonta- ja informaatiojärjestelmä (VTMIS). Alusten ilmoittautumisvelvollisuuteen perustuvassa järjestelmässä Suomi, Venäjä ja Viro valvovat yhdessä meriliikennettä.

6. Hallinnonalan laitokset

Ministeriön hallinnonalalla merenkulusta vastaavat Liikenteen turvallisuusvirasto (merenkulun turvallisuus), Liikennevirasto (liikennejärjestelmä, väylät) ja Finnpilot Pilotage Oy (luotsaustoiminta).