Förvaltningsområdet

  1. Meteorologiska institutet
  2. Trafikverket
  3. Trafiksäkerhetsverket
  4. Kommunikationsverket
  5. Finnpilot Pilotage Ab
  6. Finavia Abp
  7. Rundradion Ab (YLE)

Ämbetsverk

1. Meteorologiska institutet 

Meteorologiska institutet är en service- och forskningsinrättning som producerar information om tillståndet i atmosfären för att främja den allmänna säkerheten och för näringslivets och allmänhetens behov.

2. Trafikverket 

Trafikverkets verksamhetsområde täcker hela trafiksystemet och alla trafikformer med undantag av luftfarten. Ämbetsverkets uppgift är att se till att Finland har ett trafiksystem som fungerar och som är energieffektivt, miljövänligt och säkert.   

3. Trafiksäkerhetsverket 

Trafiksäkerhetsverket är den ansvariga förvaltnings- och säkerhetsmyndigheten för reglerings- och övervakningsuppgifter som gäller trafiksystemet. Trafiksäkerhetsverkets uppgift är att främja säkerheten i trafiken och en hållbar utveckling av trafiksystemet. 

4. Kommunikationsverket

Kommunikationsverket ser till att Finland är ett informationssäkert samhälle, där kommunikationsnäten och kommunikationsmarknaden fungerar effektivt utan störningar och där konsumenten har en tryggad ställning.

5. Finnpilot Pilotage Ab

Bolaget ser till att Finland har en fungerande lotsningsservice.

6. Finavia Abp

Bolaget upprätthåller och sköter Finlands nät av flygplatser och flygledningstjänst.

7. Rundradion Ab (YLE)

Bolaget är ett riksomfattande kommunikationsbolag som bedriver allmännyttig rundradioverksamhet.