Ministeriet

 1. Ansvar för fungerande transporter och kommunikationer
 2. Vägvisare inom trafik- och kommunikationspolitiken
 3. Lagstiftare inom trafik och kommunikation
 4. EU-samarbete
 5. Internationellt samarbete
 6. Styrning och övervakning av förvaltningsområdet 
 7. Budgetekonomi
 8. Koncessioner och statsbidrag
 9. Främjande av utvecklingen på ansvarsområdet
 10. Ministeriets information
 11. Organisation

1. Ansvar för fungerande transporter och kommunikationer

Kommunikationsministeriet svarar för två stora politiksektorer: trafik och kommunikation.

 • Ministeriets ansvarsområde omfattar transportsystem, transportnät, gods- och persontrafik, trafiksäkerhet samt klimat- och miljöfrågor inom trafikområdet.
 • Till ministeriets förvaltningsområde hör också frågor som rör kommunikationsnät, dataskydd och informationssäkerhet, informationssamhällspolitik samt massmedier och postverksamhet. 

2. Vägvisare inom trafik- och kommunikationspolitiken

Målet med trafikpolitiken är att trygga fungerande vardagsresor, att stärka näringslivets konkurrenskraft och att minska utsläppen för att bromsa klimatförändringen. Finlands geografiska läge långt borta från trafikens och logistikens huvudflöden i Europa ställer stora krav på trafikpolitiken.

Transportsystemet utvecklas på lika villkor i alla delar av landet och för alla befolkningsgrupper. De trafikpolitiska målen stöds av en smidig och välorganiserad kollektivtrafik. De smidiga förbindelserna och trafiksäkerheten förbättras ständigt med hjälp av bland annat intelligenta transporter och smarta trafiktjänster.

En stor del av samhällets tjänster produceras och konsumeras med hjälp av olika kommunikationstjänster. Målet med kommunikationspolitiken är att trygga fungerande och tillförlitliga förbindelser och tjänster för alla hushåll, företag och organisationer. Förbindelserna bör vara högklassiga och rimligt prissatta. Elektroniska kommunikationer ska vara trygga och säkra. Ministeriet arbetar speciellt för att öka utbudet av snabba bredbandsanslutningar. Samtidigt ser man till att den traditionella basservicen som postutdelning bibehålls i hela landet.

Ansvarsområden

3. Lagstiftare inom trafik, transport och kommunikation

Kommunikationsministeriets grundläggande uppgift är lagberedning. Som en del av statsrådet bereder ministeriet lagar, förordningar och beslut som antas i riksdagen, vid föredragning för republikens president och vid statsrådets sammanträden. Ministeriet utfärdar också egna förordningar.

4. EU-samarbete

En stor del av lagstiftningen om trafik och kommunikation bereds i Europeiska unionen. Kommunikationsministeriet svarar för den nationella beredningen och uppföljningen av EU-ärenden som gäller trafik, transporter och kommunikationer. Ministrarna företräder Finland i EU:s ministerråd för transport och telekommunikation. Ministeriets tjänstemän deltar i beredningen av aktuella ärenden i rådets och kommissionens arbetsgrupper.

EU-frågor

5. Internationellt samarbete

Kommunikationsministeriet verkar aktivt även i andra internationella forum såsom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), Internationella teleunionen (ITU) och Världspostföreningen (UPU). 
Kommunikationsministeriets internationella samarbete är livligt förutom med EU-länderna också med Norden samt med Ryssland och de baltiska länderna. I Ryssland är ministeriets viktiga samarbetspartner Ryska federationens transportministerium samt Ryska federationens informationsteknologi- och kommunikationsministerium.

Samarbetet med Ryssland

6. Styrning och övervakning av förvaltningsområdet

En av Kommunikationsministeriets huvuduppgifter är resultatorienterad styrning av ministeriets förvaltningsområde. Ministeriet styr och övervakar verksamheten vid ämbetsverk och inrättningar på dess förvaltningsområde. Som verktyg för styrningen används bl.a. årligen formulerade resultatmål samt uppföljning av måluppfyllelse och hur beviljade anslag har använts. Ministeriet svarar också för ägarstyrningen av de statsbolag som sorterar under ministeriet. 
Till kommunikationsministeriets förvaltningsområde hör fyra ämbetsverk och två statligt ägda bolag samt Rundradion som övervakas och styrs direkt av riksdagen.

Förvaltningsområdet

7. Budgetekonomin

Kommunikationsministeriet svarar för budgetekonomin inom sitt förvaltningsområde. Ministeriet bereder budgetramarna och årligen budgetpropositionen samt verksamhets- och ekonomiplanen. Ministeriet följer också upp användningen av de anslag som beviljats i statsbudgeten och avger rapport i verksamhetsberättelsen.

8. Koncessioner och statsbidrag

Kommunikationsministeriet handlägger också ärenden som gäller koncessioner och statsbidrag. Dessa uppgifter har minskat de senaste åren eftersom förvaltningen har lättats upp och många ärenden har överförts till länen och kommunerna. Koncessioner beviljas bland annat för att bygga mobiltelenät och för radio- och televisionsverksamhet. Genom att köpa tjänster finansierar ministeriet till exempel kollektivtrafik i glest befolkade regioner.

Rundradioverksamhet 
Koncessioner

9. Främjande av utvecklingen på ansvarsområdet

Ministeriet tar initiativ och lägger fram förslag som gäller beskattningen av trafik- och kommunikationstjänster, men Finansministeriet bär huvudansvaret för beredningen. Kommunikationsministeriet följer upp hur trafik- och kommunikationssystemet fungerar och främjar en balanserad utveckling av trafik- och kommunikationsbranschen. Som stöd används forsknings- och utvecklingsverksamhet.

10. Ministeriets kommunikation

Kommunikationsministeriet informerar aktivt om beslut och aktuella ärenden. Målet är att bidra till en livlig samhällsdebatt och en dynamisk dialog med företag och organisationer som arbetar med transport och kommunikation.

Ministeriets information

11. Organisation

Arbetet vid Kommunikationsministeriet leds av kommunikationsministern. Kommunikationsministern är chef för Kommunikationsministeriet och handlägger de ärenden som hör till ministeriet. Ministern behandlar också de frågor på Justitieministeriets förvaltningsområde som rör självstyrelsen i landskapet Åland.

Ministeriets högsta tjänsteman är kanslichefen̈. Ministeriet har ca 170 anställda och fyra avdelningar. Avdelningarna leds av avdelningschefer som har titeln överdirektör. Avdelningarna är indelade i enheter. Ministeriets kommunikation och controller arbetar direkt under den högsta ledningen.

Från kommunations-expedition  till kommunikations-ministerium

Kommunikationsministeriet fick sin början år 1892, då Finland utgjorde en del av Ryssland och det vid storfurstendömet Finlands senat inrättades en kommunikationsexpedition. Senare ändrades namnet till ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena. Ministeriet uppdelades år 1970 i trafikministeriet och arbetskraftsministeriet. Sitt nuvarande namn fick kommunikationsministeriet år 2000.