Sisältöön    

Tutkimus ja kehittäminen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

  1. Tutkimus ja kehittäminen ministeriössä
  2. Tutkimus ja kehittäminen Liikennevirastossa
  3. Tutkimus ja kehittäminen Liikenteen turvallisuusvirastossa (Trafi)
  4. Tutkimus ja kehittäminen Viestintävirastossa
  5. Tutkimus ja kehittäminen Ilmatieteen laitoksella 

 1. Tutkimus ja kehittäminen ministeriössä

Liikenne- ja viestintäministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on tukea lainsäädännön valmistelua, hallinnonalan strategista ohjausta sekä ministeriön oman toiminnan ja toimialan osaamisen kehittämistä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla hankitaan tietoa poliittisen ja muun päätöksenteon pohjaksi, vaikutetaan hallinnonalan ja toimialan kehittämisen suuntaamiseen, edistetään oman henkilöstön osaamista ja kehitetään verkostoja alan muiden toimijoiden kanssa.

Ministeriö rahoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa noin 3 miljoonalla eurolla vuodessa ja laatii vuosittain tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnitelman osana toiminnan ja talouden suunnittelua.

Ministeriön tutkimus- ja kehitystoiminta sisältää selvityksiä, jotka tukevat politiikan, strategioiden ja lainsäädännön valmistelua sekä tulevaisuuden ennakointia. Ministeriö osallistuu myös yhteisrahoitteisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusohjelmiin sekä niiden suuntaamiseen.

 2. Tutkimus ja kehittäminen Liikennevirastossa

Liikenneviraston tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopistealueita ovat yhteiskuntataloudellinen ja vähäpäästöinen liikenne, asiakastarpeita vastaavat matka- ja kuljetusketjut, turvallisuus ja ympäristö sekä tehokas väylänpito ja uudet toimintamallit.

 3. Tutkimus ja kehittäminen Liikenteen turvallisuusvirastossa (Trafi)

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista ja liikenteen ympäristölle aiheuttamien haittojen vähentämistä.

 4. Tutkimus ja kehittäminen Viestintävirastossa

Viestintäviraston tutkimus- ja kehittämistyön ensisijaisena tavoitteena on tukea viraston ydintehtäviä tuottamalla virastolle tietoa tieto- ja viestintäteknologian toimialan kehityksestä.

 5. Tutkimus ja kehittäminen Ilmatieteen laitoksella

Ilmatieteen laitos on poikkitieteellinen tutkimuslaitos, mutta ennen kaikkea yhteiskunnan toimintavarmuutta tukeva palveluorganisaatio, joka on verkostoitunut erittäin laaja-alaisesti muiden palveluntuottajien ja asiakkaiden kanssa. Ilmatieteen laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee vahvasti liikenteen ja viestinnän turvallisuutta.

Tutkimus- ja kehittämiskohteita ovat säähän ja turvallisuuteen liittyvät palvelut, ilmastonmuutos, ilmanlaatu, Itämeri ja arktiset alueet.