Sisältöön    

Tutkimus ja kehittäminen liikenne- ja viestintäministeriössä

  1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan teemoja ministeriössä
  2. Tutkimus Liikennevirastossa
  3. Tutkimus Liikenteen turvallisuusvirastossa (Trafi)
  4. Tutkimus Viestintävirastossa
  5. Tutkimus Ilmatieteen laitoksella
  6. Kansainvälinen tutkimus

Liikenne- ja viestintäministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on tukea lainsäädännön valmistelua ja ministeriön hallinnonalan strategista ohjausta sekä ministeriön oman toiminnan ja toimialan osaamisen kehittämistä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla hankitaan tietoa poliittisen ja muun päätöksenteon pohjaksi, vaikutetaan hallinnonalan ja toimialan kehittämisen suuntaamiseen, edistetään oman henkilöstön osaamista ja kehitetään verkostoja alan muiden toimijoiden kanssa.

Ministeriö rahoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa noin 3 miljoonalla eurolla vuodessa ja laatii vuosittain tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnitelman osana toiminnan ja talouden suunnittelua.

Ministeriön tutkimus- ja kehitystoiminta sisältää lyhytkestoisia selvityksiä, jotka tukevat politiikan, strategioiden ja lainsäädännön valmistelua sekä tulevaisuuden ennakointia. Ministeriö osallistuu myös kansallisten ja kansainvälisten tutkimusohjelmien ja -hankkeiden suuntaamiseen strategisten tavoitteiden mukaisesti.

1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan teemoja ministeriössä

Liikennepolitiikka

Liikennepolitiikan osalta ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan teemoja ovat liikennepolitiikan tuottavuus ja tehokkuus, liikenteen hinnoittelu ja rahoitus, ilmastonmuutos ja muut ympäristökysymykset, liikenneturvallisuus, liikennemarkkinat sekä logistiikka ja kansainväliset yhteydet.

Viestintäpolitiikka

Viestintäpolitiikan teemat ovat tietoyhteiskuntakaari, viestinnän ja tietoyhteiskunnan peruspalvelut ja niiden turvallisuus, tieto- ja viestintäteknologian ja digitaalisten palvelujen käyttö täysimääräisesti yhteiskunnan toimivuuden, kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi sekä monipuolisten, korkealaatuisten ja kohtuuhintaisten viestintä- ja tietoyhteiskuntapalvelujen koko maan kattava saatavuus. Yleisiä tutkimusteemoja ovat puolestaan turvallisuus ja tutkimus-, ennakointi- ja kehittämistoiminta.

2. Tutkimus Liikennevirastossa

Liikenneviraston tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteisiä painopistealueita ovat yhteiskuntataloudellinen ja vähäpäästöinen liikenne, asiakastarpeita vastaavat matka- ja kuljetusketjut, turvallisuus ja ympäristö sekä tehokas väylänpito ja uudet toimintamallit.

3. Tutkimus Liikenteen turvallisuusvirastossa (Trafi)

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista ja liikenteen ympäristölle aiheuttamien haittojen vähentämistä.

4. Tutkimus Viestintävirastossa

Viestintäviraston tutkimus- ja kehittämistyön ensisijaisena tavoitteena on tukea viraston ydintehtäviä tuottamalla virastolle tietoa tieto- ja viestintäteknologian toimialan kehityksestä.

5. Tutkimus Ilmatieteen laitoksella

Ilmatieteen laitos on poikkitieteellinen tutkimuslaitos, mutta ennen kaikkea yhteiskunnan toimintavarmuutta tukeva palveluorganisaatio, joka on verkostoitunut erittäin laaja-alaisesti muiden palveluntuottajien ja asiakkaiden kanssa. Ilmatieteen laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee vahvasti liikenteen ja viestinnän turvallisuutta.

Tutkimus- ja kehittämiskohteita ovat säähän ja turvallisuuteen liittyvät palvelut, ilmastonmuutos, ilmanlaatu, Itämeri ja arktiset alueet. Ilmatieteen laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi on noin 26 miljoonaa euroa vuodessa.

6. Kansainvälinen tutkimus

Kansainvälinen rahoittajayhteistyö ja EU-rahoituksen hyödyntäminen mahdollistavat kansainvälisesti tasokkaan osaamisen kehittymisen ja tuovat volyymietuja. Kansainvälistä tutkimusta rahoitetaan jos se tukee kansallisia tietotarpeita, suomalaisen osaamisen kehittymistä ja kilpailukykyä sekä kansainvälistä verkottumista. Kansainväliseen tutkimukseen osallistutaan myös kun on syytä vaikuttaa kansainvälisiin standardeihin ja toimintaperiaatteisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyrkii vaikuttamaan EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien sisältöön komission liikenteen ohjelmakomiteatyössä, yhteistyössä muiden kansallisten ministeriöiden ja muiden tutkimuksen rahoittajien sekä kansallisten toimijoiden kuten TEKES:n ja oman hallinnonalansa virastojen kanssa. Ministeriö myös tiedottaa EU:n liikennetutkimuksen ohjelmista. Lisäksi ministeriö osallistuu liikennetutkimuksen kansainväliseen yhteistyöhön organisaatioissa kuten OECD:n International Transport Forumin (ITF) ja sen tutkimuskeskus JTRC (Joint Transport Research Center) sekä eurooppalaisten liikenneministeriöiden ja -virastojen verkosto ERA-NET Transport.

Kansainvälistä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta pyritään yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa lisäämään siten että kansalliset kannat ja osallistuminen ovat entistä paremmin linjassa kansallisten strategisten tavoitteiden ja tutkimusohjelmien kanssa.