Sisältöön    

Vaarallisten aineiden kuljetus 

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän kansallisen lainsäädännön valmistelusta sekä toiminnan yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevalla lainsäädännöllä on tarkoitus ehkäistä ja torjua VAK-kuljetuksista ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle mahdollisesti syntyviä vahinkoja. Vaaralliset aineet aiheuttavat hyvin harvoin onnettomuuksia, mutta voivat onnettomuustilanteessa saada aikaan mittavia vahinkoja. 

Kuljetustoiminnan kansainvälisen luonteen vuoksi vaarallisten aineiden kuljetusten kansallinen normisto pohjautuu kansainvälisiin määräyksiin ja sopimuksiin.

Ministeriön ja sen hallinnonalan VAK-toiminnan tavoitteena on edistää yhteiskunnan hyvinvointia sekä logistiikka-alan toimivuutta ja kilpailukykyä huolehtimalla siitä, että

  • vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen,
  • kuljetuksissa käytettävä kuljetuskalusto, säiliöt ja pakkaukset ovat turvallisia sekä säännösten ja määräysten mukaisia,
  • VAK-toimintaan osallistuvat ja toiminnasta vastaavat henkilöt ovat koulutettuja ja tietoisia vastuustaan,
  • alan yrityksillä on globaalisti kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet,
  • alan toimijat tekevät aktiivista yhteistyötä turvallisuuden, toimivuuden ja tuottavuuden edistämiseksi. 

Vastuu vaarallisten aineiden valmistuksesta, varastoinnista ja käytöstä kuuluu usealle hallinnonalalle (sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö).

VAK-strategia  

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi kesällä 2012 vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan strategian (LVM:n julkaisuja 5/2012). Strategian tavoitteena on tehdä Suomesta VAK-kuljetusten eturivin maa, jossa säännöksiä noudatetaan ja yritykset toimivat vastuullisesti ja jossa kuljetuskalusto ja -reitit ovat kunnossa.

Strategia painottaa muun muassa onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisyä, laadukasta lainsäädäntötyötä ja vaarallisia aineita kuljettavan henkilökunnan koulutusta. Keskeistä on myös edistää eri valtioiden välistä viranomaisyhteistyötä ja lainsäädännön harmonisointia.

Hallinnonala ja toimivaltaiset viranomaiset

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien teknisten määräysten antaminen on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vastuulla. Trafi huolehtii myös norminantoon liittyvistä teknisistä tehtävistä kuten poikkeuslupien myöntämisestä. Liikennevirastolla on rooli muun muassa infranhaltijana.

Lisätietoa VAK-kuljetuksista löytyy Trafin verkkopalvelusta.

Muita VAK-kuljetuksiin liittyviä toimivaltaisia viranomaisia ovat muun muassa Poliisi, Rajavartiolaitos, Säteilyturvakeskus, Tulli sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Poliisi valvoo VAK-kuljetuksia ja niiden turvallisuutta tieliikenteessä. Rajavartiolaitoksen ja Tullin vastuulla on maahan tulevien VAK-kuljetusten valvonta. Tukes valvoo muun muassa, että kuljetuksissa käytettävät pakkaukset ja säiliöt ovat vaatimustenmukaisia.

Ympäristöviranomaisten ja pelastustoimen toiminta kytkeytyy VAK-alaan muun muassa maankäyttöä ja kaavoitusta suunniteltaessa sekä onnettomuuden ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa.

Kansainvälinen toiminta

Kuljetustoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Ministeriön ja sen alaisen hallinnon asiantuntijat edustavat Suomea toimialan kokouksissa ja osallistuvat aktiivisesti YK- ja EU-yhteistyöhön.

EU:n sisäisen yhteistyön lisäksi kansainvälinen vuorovaikutus on erityisen vilkasta Pohjoismaiden sekä Venäjän ja Baltian maiden kanssa. Rautatiekuljetuksissa tehdään yhteistyötä myös kansainvälisten rautatiejärjestöjen OTIF:n ja OSJD:n kanssa.