Sisältöön    

Vaarallisten aineiden merikuljetukset

  1. Kappaletavara
  2. Irtolasti

1. Kappaletavara

Kuljetettaessa vaarallisia aineita aluksessa on noudatettava kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia (719/94) muutoksineen, asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa (666/1998) muutoksineen ja Liikenteen turvallisuusviraston antamia (Trafin määräys) määräyksiä ja Merenkulkulaitoksen päätöstä.

Kappaletavara: IMDG-koodi

Vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva kansainvälinen IMDG-koodi on osa SOLAS-sopimusta. IMDG-säännöstön versio 2010 sisältää muutossarjan 35 uudistukset. Muutossarjan 35 soveltaminen on ollut pakollista 1.1.2012 lähtien.

IMDG-koodin voi tilata kirjakauppojen välityksellä tai suoraan IMO:n toimistosta ( www.imo.org/publications).  

Kappaletavara: Meriturvallisuusmääräys vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa

Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut 17.12.2010 määräyksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa (meriturvallisuusmääräys TRAFI/33005/03.04.01.00/2010) IMDG-säännöstön muutossarjaan 35 perustuen. Voimaantulo: 1.1.2011.

Kappaletavara: INF-lasti

SOLAS-yleissopimukseen sisältyy pakatun säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja runsasaktiivisen ydinjätteen (INF-lastin) merikuljetusta koskevat säännökset (INF-säännöstö). Muutokset on saatettu Suomessa voimaan 1.1.2001 tasavallan presidentin asetuksella ( 987/2000).

 Asetukseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa (666/1998) on lisätty INF-lastin kuljetusta koskevat säännökset valtioneuvoston asetuksella ( 1163/2000).

Merenkulkulaitos on julkaissut ohjeen INF-lastin kuljetuksesta aluksessa (Merenkulkulaitoksen tiedostuslehti 3/2004).

Kappaletavara: Roro -liikenne Itämerellä

Liikenteen turvallisuusviraston antaman määräyksen ( TRAFI/21393/03.04.01.00/2011) mukaisesti saa Itämerellä kuljettaa pakattuja vaarallisia aineita roro -aluksissa yhteistyöpöytäkirjan (Memorandum of Understanding) mukaisesti ja siinä sanotuin ehdoin.

Viimeksi Liettuassa syyskuussa 2011 yhteistyöpöytäkirjan osapuolet sopivat yhteistyöpöytäkirjaan tehtävistä muutoksista (Memorandum of Understanding). Liikenteen turvallisuusviraston on päättänyt 20.12.2011, että yhteistyöpöytäkirjan muutokset tulevat Suomessa voimaan 1.1.2012 lähtien.

Varustaja voi soveltaa ro-ro-pöytäkirjan sääntöjä Itämerellä, Pohjanlahdella, Suomenlahdella ja Itämeren suulla rajoitetussa roro-liikenteessä, jos pöytäkirjassa esitetyt vaatimukset (mm. miehistön ja henkilökunnan koulutus) täyttyvät. Pöytäkirjassa ovat erityissäännöt, joiden mukaisesti RID-määräysten ja ADR-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia vaarallisia aineita voidaan kuljettaa ro-ro-aluksissa.

MoU-sopimuksen mukaisia reittejä Suomesta:

  • Helsinki - Tallinna/Muuga
  • Naantali - Kapellskär
  • Turku - Tukholma
  • Vaasa - Härnösand
  • Vaasa - Umeå

Lisätietoa Liikenteen turvallisuusvirastosta

Liikenteen turvallisuusviraston antamat (Trafin) määräykset ja vielä voimassa olevat Merenkulkulaitoksen päätökset sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta roro-aluksissa rajoitetussa liikenteessä Itämerellä tehty sopimus on saatavilla Finlexistä viranomaisten määräyskokoelmasta tai Liikenteen turvallisuusvirastosta (TraFi). Tarkempia tietoja vaarallisten aineiden merikuljetuksiin liittyvistä asioista antaa Liikenteen turvallisuusvirasto (p. 020 618 500). 

2. Irtolasti

Vaarallisten aineiden irtolastikuljetuksissa säiliöaluksissa noudatetaan SOLAS-sopimusta. Tarkempia tietoja vaarallisten aineiden irtolastikuljetuksiiin liittyvistä asioista antaa Liikenteen turvallisuusvirasto (puh. 020 618 500).