Sisältöön    

VAK - Säädökset

VAK-laki

  1. ADR-sopimuksen voimaansaattaminen
  2. RID-määräysten voimaansaattaminen osana COTIF-sopimusta
  3. IMDG-säännöstön voimaansaattaminen osana SOLAS-sopimusta
  4. Kuljetusmuotokohtaiset asetukset
  5. Kuljetus ja tilapäinen säilytys satama-alueella
  6. Kuljetuspakkaukset ja -säiliöt, kuljetettavat painelaitteet
  7. Turvallisuusneuvonantaja
  8. Suomen ja Venäjän väliset rautatiekuljetukset
  9. EU-lainsäädäntö 
  10. Muut

1. VAK-laki 

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994)


2. ADR-sopimuksen voimaansaattaminen

Kansainvälisissä vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa noudatetaan kansainvälistä Eurooppalaista sopimusta vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR-sopimus), joka on pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta yhteneväinen kansallisten VAK-säännösten ja -määräysten kanssa.

ADR-toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä kahden tai monenkeskisiä määräaikaisia teknisluontoisia sopimuksia ns. erillissopimuksia, joilla poiketaan ADR-määräyksista. Vastaava turvallisuustaso kuin ADR-määräyksissä on säilytettävä.

Erillissopimuksia voidaan noudattaa VAK-kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet kyseisen sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös kansallisissa VAK-kuljetuksissa.       

Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR-sopimus) 

Ajantasaiset ADR-määräykset

Maantiekuljetukset: monenkeskiset erillissopimukset 

Suomen allekirjoittamat ADR-erillissopimukset 

3. RID-määräysten voimaansaattaminen osana COTIF-sopimusta

Kansainvälisissä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa noudatetaan kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteenä C olevia RID-määräyksiä. Ne ovat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta yhteneväisiä kansallisten VAK-säännösten ja -määräysten kanssa.

Ajantasaiset RID-määräykset

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF) 

4. IMDG-säännöstön voimaansaattaminen osana SOLAS-yleissopimusta


Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (91/2013) 
  
Ajantasainen IMDG-säännöstö (Trafi)


5. Kuljetusmuotokohtaiset asetukset 

Tiekuljetukset 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (369/2011)

Säädösmuutokset LVM:n asetukseen vaarallisten aineiden kuljetukseen tiellä (369/2011)

Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä (535/1998)

Säädösmuutokset lakiin kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä (535/1998)

Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (401/2011)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta (444/2014) 
 
Tieliikenneasetus 182/1982
( ks. 21 § VAK-tieliikennemerkit)

Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista (203/1982)
( ks. 19 § ja 24 § )

Rautatiekuljetukset 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002)

Säädösmuutokset valtioneuvoston asetukseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002) 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (370/2011)

Säädösmuutokset LVM:n asetukseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (370/2011)

Merikuljetukset 

Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa (666/1998)

Säädösmuutokset asetukseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa (666/1998)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta (346/2014)   

Ilmakuljetukset 

Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta (210/1997) 

6. Kuljetus ja tilapäinen säilytys satama-alueella 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella (251/2005)

Säädösmuutokset VN:n asetukseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella (251/2005)

7. Kuljetuspakkaukset ja -säiliöt, kuljetettavat painelaitteet  

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta (1008/2011)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä ja täytettävistä säiliöistä (1017/2011)


8. Turvallisuusneuvonantaja 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (274/2002)

 9. Suomen ja Venäjän väliset rautatiekuljetukset


Sopimus v aarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä (LVM/203/03/2013, pdf 6 MB)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta(514/2014)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta ( 695/2014)
 

LVM:n ja Venäjän federaation liikenneministeriön välinen hallinnollinen sopimus: Valtioneuvosto hyväksyi 30.10.2014 VN-asetuksen (96/2014) vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Suomen liikenne- ja viestintäministeriön sekä Venäjän federaation liikenneministeriön välinen hallinnollinen sopimus VAK-rautatiekuljetuksista allekirjoitettiin 8.10.2014. Hallinnollinen sopimus tulee voimaan 8.11.2014. Liitteen määräykset tulevat voimaan 9.5.2015.

Valtioneuvoston asetus (96/2014) vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta löytyy Finlexistä valtiosopimukset kohdasta asetuksen numerolla 96/2014). 

Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta

  

10. EU-lainsäädäntö 

Direktiivi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (2008/68/EY)    
Säädösmuutokset: 2010/61/EU, 2012/45/EU

Direktiivi kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta (2010/35/EU)

Direktiivi yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa (1995/50/EY)
Säädösmuutokset: 2001/26/EY, 2004/112/EY, 2008/54/EY

Direktiivi vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin tarkoitetuista moottoriajoneuvoista ja niiden perävaunuista sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksynnästä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (1998/91/EY)


 11. Muut

Trafin antamat VAK-määräykset

Tiekuljetussopimuslaki (345/1979)

Säädösmuutokset tiekuljetussopimuslakiin (345/1979)

Konttilaki (762/1998)

Konttiasetus (1145/1998)

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös bensiinin käsittelystä ja varastoinnista (471/1996)