Sisältöön    

VAK - Säädökset

 1. VAK-laki
 2. ADR-sopimuksen voimaansaattaminen
 3. RID-määräysten voimaansaattaminen osana COTIF-sopimusta
 4. IMDG-säännöstön voimaansaattaminen osana SOLAS-sopimusta
 5. Kuljetusmuotokohtaiset asetukset
 6. Kuljetus ja tilapäinen säilytys satama-alueella
 7. Kuljetuspakkaukset ja -säiliöt, kuljetettavat painelaitteet
 8. Turvallisuusneuvonantaja
 9. Suomen ja Venäjän väliset rautatiekuljetukset
 10. EU-lainsäädäntö 
 11. Muut

1. VAK-laki 

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994)


2. ADR-sopimuksen voimaansaattaminen

Kansainvälisissä vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa noudatetaan kansainvälistä Eurooppalaista sopimusta vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR-sopimus), joka on pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta yhteneväinen kansallisten VAK-säännösten ja -määräysten kanssa.

ADR-toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä kahden tai monenkeskisiä määräaikaisia teknisluontoisia sopimuksia ns. erillissopimuksia, joilla poiketaan ADR-määräyksista. Vastaava turvallisuustaso kuin ADR-määräyksissä on säilytettävä.

Erillissopimuksia voidaan noudattaa VAK-kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet kyseisen sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös kansallisissa VAK-kuljetuksissa.       

Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR-sopimus) 

Ajantasaiset ADR-määräykset

Maantiekuljetukset: monenkeskiset erillissopimukset 

Suomen allekirjoittamat ADR-erillissopimukset 

3. RID-määräysten voimaansaattaminen osana COTIF-sopimusta

Kansainvälisissä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa noudatetaan kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteenä C olevia RID-määräyksiä. Ne ovat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta yhteneväisiä kansallisten VAK-säännösten ja -määräysten kanssa.

Ajantasaiset RID-määräykset

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF) 

4. IMDG-säännöstön voimaansaattaminen osana SOLAS-yleissopimusta


Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (91/2013) 
  
Ajantasainen IMDG-säännöstö (Trafi)


5. Kuljetusmuotokohtaiset asetukset 

Tiekuljetukset 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (369/2011)

Säädösmuutokset LVM:n asetukseen vaarallisten aineiden kuljetukseen tiellä (369/2011)

Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä (535/1998)

Säädösmuutokset lakiin kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä (535/1998)

Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (401/2011)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta (444/2014) 
 
Tieliikenneasetus 182/1982
( ks. 21 § VAK-tieliikennemerkit)

Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista (203/1982)
( ks. 19 § ja 24 § )

Rautatiekuljetukset 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002)

Säädösmuutokset valtioneuvoston asetukseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002) 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (370/2011)

Säädösmuutokset LVM:n asetukseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (370/2011)

Merikuljetukset 

Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa (666/1998)

Säädösmuutokset asetukseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa (666/1998)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta (346/2014)   

Ilmakuljetukset 

Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta (210/1997) 

6. Kuljetus ja tilapäinen säilytys satama-alueella 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella (251/2005)

Säädösmuutokset VN:n asetukseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella (251/2005)

7. Kuljetuspakkaukset ja -säiliöt, kuljetettavat painelaitteet  

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta (1008/2011)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä ja täytettävistä säiliöistä (1017/2011)


8. Turvallisuusneuvonantaja 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (274/2002)

 9. Suomen ja Venäjän väliset rautatiekuljetukset

Suomen ja Venäjän välisissä sekä Venäjän kautta IVY-maihin ja niistä Suomeen suoritettavissa vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa noudatetaan Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteessä tehdyn sopimuksen (SopS 1/1948) kuljetustariffin liitteen n:o 8 mukaisia määräyksiä.


Suomen ja Venäjän välillä allekirjoitettiin 25.6.2013 sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä. Sopimus ei ole vielä voimassa. Se tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun on saatu viimeinen kirjallinen ilmoitus siitä, että osapuolet ovat suorittaneet sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt

Sopimus v aarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä (LVM/203/03/2013, pdf 6 MB)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta(514/2014)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta ( 695/2014)
 

LVM:n ja Venäjän federaation liikenneministeriön välinen hallinnollinen sopimus: Suomen liikenne- ja viestintäministeriön sekä Venäjän federaation liikenneministeriön välinen hallinnollinen sopimus VAK-rautatiekuljetuksista on allekirjoitettu 8.10.2014. Hallinnollinen sopimus tulee voimaan 8.11.2014. Liitteet tulevat voimaan 9.5.2015. Ne tulevat Trafin sivulle.

10. EU-lainsäädäntö 

Direktiivi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (2008/68/EY)    
Säädösmuutokset: 2010/61/EU, 2012/45/EU

Direktiivi kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta (2010/35/EU)

Direktiivi yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa (1995/50/EY)
Säädösmuutokset: 2001/26/EY, 2004/112/EY, 2008/54/EY

Direktiivi vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin tarkoitetuista moottoriajoneuvoista ja niiden perävaunuista sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksynnästä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (1998/91/EY)


 11. Muut

Trafin antamat VAK-määräykset

Tiekuljetussopimuslaki (345/1979)

Säädösmuutokset tiekuljetussopimuslakiin (345/1979)

Konttilaki (762/1998)

Konttiasetus (1145/1998)

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös bensiinin käsittelystä ja varastoinnista (471/1996)