Sisältöön    

Sisämaankuljetukset

  1. Kotimaanliikenne (VAK)  
  2. Reittirajoitukset
  3. Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat ministeriön ohjeet
  4. Onnettomuusraportointi
  5. Kansainvälinen liikenne (ADR ja RID)
  6. Monenkeskiset ADR-erillissopimukset
  7. ADR-valtioiden ilmoitukset kuljetusrajoituksista
  8. Suomen ja Venäjän väliset rautatiekuljetukset

1. Kotimaanliikenne (VAK)

Kotimaisissa tiekuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia (719/1994 muutoksineen), tiekuljetusta koskevaa valtioneuvoston asetusta (194/2002 muutoksineen) ja rautatiekuljetuksia koskevaa valtioneuvoston asetusta (195/2002 muutoksineen) sekä ministeriön asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (369/2011) ja rautatiellä (370/2011).

Ministeriön asetusten liitteet jakaantuvat osiin 1-9 (sekä tieasetus lisäksi osaan 20), joissa säännökset koskevat vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusten eri aihepiirejä. Ne sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, ajoluvasta, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten ja ajoneuvon/vaunun merkinnöistä.

Yksittäisiä säädöstekstejä voi tilata Oy Edita Ab:ltä tai veloituksetta Valtion säädöstietopankista.  Lista VAK-säädöksistä löytyy "Säädökset"-sivulta.

2. Reittirajoitukset

Liikenteen turvalisuusvirasto voi kunnan esityksestä rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta määrätyllä alueella, tiellä tai tien osalla, esim. tiheillä asutusalueilla. Kuljetukset kielletään liikennemerkein. Katso ladattavat tiedostot sivun oikeassa laidassa: Reittirajoituskunnat ja Reittirajoitusmerkit.

3. Onnettomuusraportointi

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä irtotavara-ajoneuvon ja -kontin täytön yhteydessä sattuu ministeriön asetuksen (369/2011) liitteen A kohdassa 1.8.5 tarkoitettu onnettomuus, kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan tai vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta viipymättä annettava onnettomuusraportti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täytön yhteydessä sattuu ministeriön asetuksen (370/2011) liitteen kohdassa 1.8.5 tarkoitettu onnettomuus, kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan tai vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta viipymättä annettava ministeriön asetuksessa olevan mallin mukainen onnettomuusraportti Liikenteen turvallisuusvirastolle ja Onnettomuustutkintakeskukselle.

Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen kuljetus, raportti annetaan myös Säteilyturvakeskukselle.

4. Kansainvälinen liikenne (ADR ja RID)

Kansainvälisissä vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa Euroopassa noudatetaan kansainvälistä ADR-sopimusta, joka on pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta yhteneväinen kansallisten VAK-määräysten kanssa. 

ADR-sopimukseen liittyneet valtiot:

Alankomaat, Albania, Andorra, Azerbaidzan, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Islanti, Italia, Itävalta, Kazakstan, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Marokko, Moldova, Montenegro, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tajikistan, Tanska, Tshekki, Tunisia, Turkki, Ukraina, Unkari, Valkovenäjä, Venäjä ja Viro.

ADR-sopimuksen (saatavana myös cd-rom) voi tilata kirjakauppojen kautta tai suoraan YK:n toimistosta. Ladattavissa myös YK/ECE-verkkosivuilla.

Kansainvälisissä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa noudatetaan kansainvälisiä RID-määräyksiä (COTIF-sopimuksen liite C), jotka ovat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta yhteneväisiä kansallisten VAK-määräysten kanssa.

RID-maita ovat:

Alankomaat, Albania, Algeria, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Espanja, Irak, Iran, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Libanon, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Marokko, Monaco, Montenegro, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Syyria, Tanska, Tshekki, Tunisia, Turkki, Ukraina, Unkari ja Viro.

RID-määräyksiä myyvät mm. Weka (www.weka.de)  ja Labeline (www.labeline.com).

5. Monenkeskiset erillissopimukset

Erillissopimuksia voidaan noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen.

Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta ja RID-erillissopimusta saa soveltaa myös kansallisissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa.

6. ADR-valtioiden ilmoitukset kuljetusrajoituksista

ADR-sopimuksessa luvun 1.9 mukaisesti ADR-valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava oman maansa alueella olevista vaarallisten aineiden kuljetusrajoituksista YK:n Euroopan talouskomission sihteeristölle em. ADR:n kohdan edellyttämissä tapauksissa.

UNECE-sihteeristön on toimitettava näistä kuljetusrajoituksista tieto ADR-sopimuksen allekirjoittaneille maille. Nämä tiedot ovat nähtävinä UNECE:n Transport Division, Transport of Dangerous Goods -sivuilla (ADR notifications).

7. Suomen ja Venäjän väliset rautatiekuljetukset

Suomen ja Venäjän välisissä sekä Venäjän kautta IVY-maihin ja niistä Suomeen suoritettavissa vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa noudatetaan Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteessä tehdyn sopimuksen (SopS 1/1948) kuljetustariffin liitteen n:o 8 mukaisia määräyksiä.

Suomen ja Venäjän välillä allekirjoitettiin 25.6.2013 sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä. Sopimus ei ole vielä voimassa. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun on saatu viimeinen kirjallinen ilmoitus siitä, että osapuolet ovat suorittaneet sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt.

Vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä; allekirjoitettu (pdf 6 MB) Sopimus, LVM/302/03/2013, 01.10.2013