Sisältöön    

LVM:n ja Venäjän yhteistyö

Tavoitteena liikenne- ja viestintäministeriön Venäjä-yhteistyössä on, että:

  • Suomen ja Venäjän välisen liikenne- ja viestintäsektorin kehittämisessä Suomi toimii rakentavassa ja avoimessa kahdenvälisessä suhteessa Venäjään.
  • Suomen elinkeinoelämän mahdollisuudet toimia Venäjän markkinoilla ovat hyvät ja riittävän tasapuoliset.
  • Täyttäessään unionilainsäädännön mukaisia velvoitteitaan Suomi voi toimia esimerkkinä ja tien avaajana Venäjän ja Euroopan unionin välisissä suhteissa.

Liikenne- ja viestintäministeriön Venäjä-yhteistyötä tehdään sekä kahdenvälisesti että yhdessä  EU:n kanssa. Ministereiden tapaamisia järjestetään Venäjän liikenne- ja viestintäministereiden kanssa vuosittain.

Suomen tavoitteena on liikenne- ja viestintäsektorin Venäjä-yhteistyössä säilyttää hyvät ja avoimet kahdenväliset suhteet.

Maiden välinen liikennealan yhteistyö perustuu valtiosopimuksiin, joita on uudistettu ja saatettu vastaamaan nykyvaatimuksia, mm. varmistettu molempien maiden toimijoille mahdollisimman tasapuoliset edellytykset markkinoilla.

Ensisijaisia yhteistyökumppaneita ovat Venäjällä liikenneministeriö, viestintä- ja informaatioministeriö sekä niiden alaiset viranomaiset kuten federaation tielaitos, ilmailuviranomainen, meri- ja jokiliikenneviranomainen, rautatievirasto sekä aluehallinnot. Rautatieasioissa yhteistyötä tehdään myös Venäjän rautatiet -osakeyhtiön (RZhD) kanssa.

1. Talouskomission alaiset työryhmät yhteistyöfoorumina

Liikenne- ja viestintäministeriö osallistuu aktiivisesti Suomen ja Venäjän hallitusten välisen talouskomission toimintaan. Talouskomission alaisuudessa toimii sekä liikennetyöryhmä (vuodesta 1995) että vuonna 2009 perustettu viestintä- ja informaatioteknologiatyöryhmä, joka on aktiivisesti ryhtynyt käsittelemään maiden välisiä viestintäsektorin kysymyksiä, kuten esimerkiksi taajuusasioita.

Liikenteen alalla järjestetään lisäksi valtiosopimuksiin perustuvia yhteistyöelimiä kuten esimerkiksi maantieliikenteen sekakomissio, merenkulun sekakomissio, neuvotteluelimet lentoliikenneyhteistyön ja rautatieliikenteen alalla sekä rajanylityspaikkojen liikenneinfrastruktuurin parantamista selvittävä ym. työryhmiä.

Voimakkaasti kasvava yhteistyöala on liikenteen telematiikkaan eli älyliikenteen kehittämiseen liittyvä toimiala. Sen tuomiin mahdollisuuksiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota rajanylitysprosessien ja matkustajien palveluiden kehittämisessä. Suomen ja Venäjän liikenneministeriöt käynnistivät vuonna 2011 yhteisen logistiikan ja älyliikenteen ohjelman, jonka tavoitteena on kehittää Suomen ja Venäjän välisiä älyliikenteen ja logistiikan palveluita ja niiden yhteentoimivuutta kaikissa liikennemuodoissa.

2. Tavoitteena liikenneverkon kehittäminen

Suomen ja Venäjän välisiä yhteyksiä parannetaan sekä maantie, rautatie- ja lentoliikenteen alalla. On tärkeää varmistaa, että liikennejärjestelmät ovat yhteensopivat ja yhteydet rajan ylitse jatkuvat saumattomasti. Yhteistyön tavoitteena on maiden välisten rajanylittävien pääliikenneyhteyksien turvaaminen. Väylänpidon toimia priorisoidaan siten, että kansalaisten ja elinkeinoelämän kannalta välttämättömät päivittäiset liikkumis- ja kuljetustarpeet pystytään tyydyttämään. Kansainvälisten rajanylityspaikkojen liikennemäärien ja kasvuodotusten mukaisesti onkin keskitytty turvaamaan suurimpien rajanylityspaikkojen toimintaedellytykset tie- ja rautatieyhteyksien osalta. Niin lyhyen kuin pitkän aikavälin ennusteissa rajat ylittävien liikennesuoritteiden määrän on ennustettu kasvavan sekä tavara- että henkilöliikenteen osalta.

Suomen ja Venäjän välisiä merkittävimpiä kansainvälisiä rajanylityspaikkoja Vaalimaata, Nuijamaata ja Imatraa kehitetään rakentamalla kaistaratkaisuja raskaalle ja henkilöliikenteelle sekä pysäköintialueita. Suomen ja Venäjän tavoitteena on kehittää maiden rajan läheisyydessä olevia alueita yhteistyössä EU:n ja Venäjän välisen naapuruusohjelman, Cross Border Cooperationin eli CBC-ohjelman puitteissa, jossa tarkoituksena on mm. parantaa maiden välisiä yhteyksiä.

3. Moninkeskinen yhteistyö lisää Suomen vaikutusmahdollisuuksia pohjoisilla alueilla

Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuus eli EU:n ja Venäjän sekä Norjan välinen yhteistyöohjelma parantaa pohjoisen Euroopan logistiikka- ja liikenneyhteyksiä EU:n eri rahoitusohjelmien avulla. Tavoitteena on parantaa tärkeimpiä liikenneyhteyksiä ja logistiikkaa ja aktivoida taloudellista kasvua keskittymällä sekä alueellisesti että kansallisesti priorisoituihin hankkeisiin, tukea kansainvälistä kauppaa kehittämällä tärkeimpiä kansainvälisiä liikenneyhteyksiä kumppanuusmaiden välillä sekä koordinoida yhteistyötä alueen kehityksen kannalta tärkeissä liikennepoliittisissa kysymyksissä.

Pohjoisen alueen yhteistyötä tehdään myös Barentsin euroarktisella liikennealueella. Tavoitteena on kehittää Barentsin alueen liikennereittejä yhteiseen strategiseen näkemykseen perustuen naapurimaiden kanssa. Tämä lisää Suomen mahdollisuuksia vaikuttaa ns. poikittaisten eli idän ja lännen välisten yhteyksien kehittämiseen.

Suomi on 2014-2015 Barentsin neuvoston puheenjohtajavaltio. Neuvostoon kuuluvat Suomen lisäksi Norja, Ruotsi ja Venäjä.

4. Viestintäalan yhteistyö

Venäjän kanssa on perustunut ensisijaisesti yritysten välisiin suhteisiin, mutta myös valtiolla on siinä oma roolinsa. Viestintäsektorilla keskeinen yhteistyöalue on taajuuksien koordinointi ja valvonta raja-alueilla.

Informaatioteknologian alalla on Venäjällä lähtökohtaisesti suuret kasvumahdollisuudet ja suomalaisella IT-alan osaamisella on mahdollisuuksia kasvattaa kysyntäänsä Venäjän markkinoilla. Yhteistyötä tehdään myös sähköisten palveluiden alalla.