Till innehållet    

Trafikpolitik

  1. Målet för trafikpolitiken
  2. Trafikpolitiken i regeringsprogrammet
  3. Modern trafikpolitik
  4. Trafikpolitik och Europeiska unionen

1. Målet för trafikpolitiken

Målet med trafikpolitiken är att trygga fungerande vardagsresor, att stärka näringslivets konkurrenskraft och att minska utsläppen för att bromsa klimatförändringen.

Finlands geografiska läge långt borta från trafikens och logistikens huvudflöden i Europa ställer stora krav på trafikpolitiken. Transportsystemet utvecklas på lika villkor i alla delar av landet och för alla befolkningsgrupper. De trafikpolitiska målen stöds av en smidig och välorganiserad kollektivtrafik. De smidiga förbindelserna och trafiksäkerheten förbättras ständigt med hjälp av bland annat intelligenta transporter och smarta trafiktjänster.

2. Trafikpolitiken i regeringsprogrammet

I regeringsprogrammet för Juha Sipiläs regering konstateras det att Finlands konkurrenskraft bygger på
till exempel på fördomsfri förnyelse med hjälp av innovationer och digitalisering. Målet är att främja innovations- och serviceplattformer i sektorer där den offentliga förvaltningen har en
roll för att marknaden ska fungera. En sådan sektor är till exempel trafik som service. Genom lagstiftningsåtgärder främjas ibruktagandet av ny teknik, digitalisering
och nya affärskoncept. Genom öppna data och bättre utnyttjande av datalager skapas förutsättningar för
nya affärsidéer.

Regeringen omorganiserar de persontransporter som stöds offentligt (av staten, kommunerna, FPA) med
målet att nå en besparing på tio procent från år 2017. Reformen genomförs genom att man utnyttjar digitaliseringen och möjliggör nya innovativa servicekoncept
på marknadsvillkor genom att utveckla lagstiftningen.

Målet är att användningen av utsläppsfri, förnybar energi ökar under innevarande regeringsperiod. Andelen förnybara bränslen i trafiken ska höjas till 40 procent fram till år 2030. Regeringen inleder också ett program för att minska det eftersatta underhållet
av vägnätet och använder ca 600 miljoner euro för detta. ändamål

3. Modern trafikpolitik

Målet med den moderna trafikpolitiken är att öka produktiviteten och effektiviteten och på så vis främja hållbar tillväxt, konkurrenskraft och välmående. Den viktigaste orsaken till det nya trafiktänkandet är de allt mer varierande behoven hos samhället och trafikanterna - människor och företag - och att svara på dem. Trafiken är en tjänst som kan förbättras genom att vi utnyttjar tillgängliga resurser på ett klokt och ansvarsfullt sätt. För människors välmående och företagens konkurrenskraft är det viktigt att resor och transporter fungerar tillräckligt bra för alla och överallt.

Det behövs nya tankesätt och verksamhetsmodeller i trafikpolitiken. I den moderna trafikpolitiken söker man efter effektivare sätt att motverka och lösa trafikproblemen, bland annat genom att utnyttja innovationer och ny teknologi. Det går att testa nya verksamhetssätt genom försök. Samtidigt försöker man skapa möjligheter till ny affärsverksamhet för olika företag och därigenom förbättra företagens konkurrenskraft. Förvaltningens uppgift är att göra det här möjligt.

4. Trafikpolitik och Europeiska unionen

Särskilt inom logistiken, sjöfarten och den tunga trafiken spelar internationella avtal och Europeiska unionens beslut en betydande roll. Kommunikationsministern representerar Finland i Europeiska unionens råd för transportfrågor. Transportministrarna sammanträder ungefär tre gånger om året.