Till innehållet    

Trafikpolitik

  1. Målet för trafikpolitiken
  2. Trafikpolitiken i regeringsprogrammet
  3. Trafikpolitisk redogörelse
  4. Modern trafikpolitik
  5. Trafikpolitik och Europeiska unionen

1. Målet för trafikpolitiken

Målet för trafikpolitiken är att trygga fungerande vardagsresor, att upprätthålla näringslivets konkurrenskraft och att minska utsläppen för att bromsa klimatförändringen. 

Finlands geografiska läge långt från trafikens och logistikens huvudflöden i Europa ställer stora krav på trafikpolitiken. Trafiksystemet utvecklas på lika villkor i alla delar av landet och för alla befolkningsgrupper. En smidig och välorganiserad kollektivtrafik stöder de trafikpolitiska målen. Smidigheten i förbindelserna och trafiksäkerheten förbättras ständigt med hjälp av intelligenta trafiktjänster.

2. Trafikpolitiken i regeringsprogrammet

I regeringsprogrammet betonas vikten av ett fungerande trafiksystem som ständigt utvecklas. Dessutom är det viktigt att minska utsläppen från trafiken och att främja hållbar utveckling. Trafikpolitiken drivs som en del av en större helhet bestående av näringslivet, ekonomin och sysselsättningen samt regionutvecklingen. Smidiga vardagsresor säkerställs med insatser som förbättrar arbetspendlingen, kollektivtrafiken och trafiksäkerheten.

3. Trafikpolitisk redogörelse

För att säkra en långsiktig utveckling utarbetade statsminister Katainens regering en trafikpolitisk redogörelse (2012). Där dras riktlinjerna för trafikpolitiken för åren 2012–2022. Trafikpolitiken ska planeras som en oskiljaktig del av det omgivande samhället. Ett nära samarbete mellan olika förvaltningsområden skapar förutsättningar för ett fungerande trafiksystem och en enhetlig samhällsstruktur. Vi behöver nytänkande och innovationer för att effektivera samhällets funktioner och för att hushålla klokt med våra gemensamma resurser.

4. Modern trafikpolitik

Målet med den moderna trafikpolitiken är att öka produktiviteten och effektiviteten och på så vis främja hållbar tillväxt, konkurrenskraft och välmående. Den viktigaste orsaken till det nya trafiktänkandet är de allt mer varierande behoven hos samhället och trafikanvändarna - människor och företag - och att svara på dem. Trafiken är en tjänst som kan förbättras genom att utnyttja tillgängliga resurser på ett klokt och ansvarsfullt sätt. För människors välmående och företagens konkurrenskraft är det viktigt att resor och transporter fungerar tillräckligt bra för alla och överallt.

Det behövs nya tankesätt och verksamhetsmodeller i trafikpolitiken. I den moderna trafikpolitiken söker man efter effektivare sätt att motverka och lösa trafikproblemen, bland annat genom att utnyttja innovationer och ny teknologi. Det går att testa nya verksamhetssätt genom försök. Samtidigt försöker man skapa möjligheter för olika företag att få ny affärsverksamhet och därigenom förbättra sin konkurrenskraft. Förvaltningens uppgift är att göra det här möjligt.

5. Trafikpolitik och Europeiska unionen

Särskilt i fråga om logistik, sjöfart och tunga transporter spelar internationella avtal och Europeiska unionens beslut en betydande roll. Trafikministern representerar Finland i Europeiska unionens råd för transportfrågor. Transportministrarna samlas ungefär tre gånger om året.