Till innehållet    

Trafiksystem

1. Persontrafik

Persontrafikpolitiken bedrivs med hjälp av lagstiftning och styrning samt genom upphandling av trafiktjänster. Målet är ett tryggt och miljövänligt system av trafiktjänster.

Enligt regeringsprogrammet är målet med trafikpolitiken en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsstruktur och regional utveckling.

Med tanke på den nationella och internationella konkurrenskraften är det också viktigt att garantera ekonomiska, snabba och säkra transporter.
Genom upphandling av tåg-, sjö-, flyg- och busstrafik tryggas bastjänsterna inom kollektivtrafiken i hela landet. Ministeriet arbetar också för att främja gång- och cykeltrafiken.

2. Godstrafik

Inom godstrafiken fokuserar ministeriet på att dämpa kostnadsökningen, att säkerställa en fungerande transportmarknad och att öka kunnandet i logistik. Målet är att öka den sunda konkurrensen och att förebygga illojal konkurrens. Ökad konkurrens leder till effektiva och mångsidiga tjänster.

3. Internationella godstransporter

Tullen beviljar bilaterala transporttillstånd och transittillstånd för internationella transporter. Till exempel de tillstånd som behövs för godstransporter mellan Finland och Ryssland beviljas av Tullen.

Andra transporttillstånd, såsom CEMT-tillstånd och tillstånd för trafik till tredje land, ska skaffas hos Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket beviljar också de tillstånd som transportföretag från Ryssland och andra OSS-länder behöver i Finland för transportfordon som är extra långa och för tunga.