Till innehållet    

Fordon

 1. Kommunikationsministeriets uppgift
 2. Målet för fordonsfrågor
 3. Fordonen och ministeriets förvaltningsområde
 4. Fordonsärenden vid andra ministerier  

1. Kommunikationsministeriets uppgift

Kommunikationsministeriet deltar i det internationella samarbetet och bereder lagstiftningen om fordonens konstruktion, utrustning och lastning. Ministeriet svarar också för bestämmelserna om t.ex. besiktning och registrering. Fordonslagen utgör stommen i fordonslagstiftningen.

2. Målet för fordonsfrågor

Kommunikationsministeriets mål i frågor som gäller fordon är att  

 • trygga konsumenternas och den finländska näringens intressen
 • förbättra fordonssäkerheten och minska miljökonsekvenserna genom att utveckla olika alternativa bränslen
 • idka ett öppet och proaktivt samarbete såväl i Finland som i internationella sammanhang.

I Finland finns cirka fem miljoner fordon som används i vägtrafiken, och alla beslut som gäller dem inverkar direkt på medborgarnas och näringslivets dagliga verksamhet. Fordonen har olika roller beroende på ur vilken synvinkel de granskas. För till exempel en besiktningsman är fordonen en inkomstkälla och för statsfinanserna är fordonen ett viktigt beskattningsobjekt. Utsläppen från fordonen inverkar i sin tur på klimatförändringen, det vill säga de utgör en betydande faktor med tanke på miljön.

Största delen av de beslut som gäller fordon fattas i EU och FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).

3. Fordonen och ministeriets förvaltningsområde

Trafiksäkerhetsverket svarar i praktiken bland annat för godkännandet av fordon och deras delar, för registreringen av fordon och den årliga beskattningen av fordon, för övervakningen av besiktningsverksamheten, ordnandet av förarexamina och registreringen av körkort. Kommunikationsministeriet övervakar Trafiksäkerhetsverkets verksamhet.

4. Fordonsärenden vid andra ministerier

Lagstiftningen om fordonsbranschen bereds förutom av kommunikationsministeriet också av andra ministerier.  

 • Frågor som gäller konkurrenskraft och energi hör till arbets-och näringsministeriets ansvarsområde.  
 • Finansministeriet svarar för fordons- och bränslebeskattningen och miljöministeriet för regleringen av de bränslen som används i trafiken.
 • Undervisnings- och kulturministeriet har hand om utbildningen av yrkesförare som kör tunga fordon.
 • Trafikövervakningen och strafforder hör i sin tur till inrikesministeriets och justitieministeriets ansvarsområden.