Till innehållet    

Fordon

 1. Kommunikationsministeriets uppgift
 2. Målet för fordonsfrågor
 3. Fordonen och ministeriets förvaltningsområde
 4. Fordonsärenden vid andra ministerier  

1. Kommunikationsministeriets uppgift

Kommunikationsministeriet deltar i det internationella samarbetet och bereder lagstiftning som gäller fordonens konstruktion, utrustning och lastning. Ministeriet svarar också för bestämmelser som gäller t.ex. besiktning och registrering. Stommen i fordonslagstiftningen utgörs av fordonslagen.

2. Målet för fordonsfrågor

Kommunikationsministeriets mål i frågor som gäller fordon är att

 • trygga konsumenternas och det finska näringslivets intressen
 • förbättra fordonssäkerheten och minska miljökonsekvenserna genom att utveckla alternativa bränslen
 • idka ett öppet och proaktivt samarbete såväl i Finland som i internationella sammanhang.

I Finland finns cirka fem miljoner fordon som används i vägtrafiken, och alla beslut som gäller dem inverkar direkt på medborgarnas och näringslivets dagliga verksamhet. Fordon har olika roller beroende på från vilken vinkel de granskas. Fordon är inkomstkällan till exempel för besiktningsmän. För statsfinanserna är fordonen ett viktigt beskattningsobjekt. Utsläppen från fordonen inverkar i sin tur på klimatförändringen och därför har de en betydande miljöpåverkan.

Största delen av de beslut som gäller fordon fattas i EU och i FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).

3. Fordonen och ministeriets förvaltningsområde

Trafiksäkerhetsverket är den myndighet som bland annat godkänner fordon och deras delar, registrerar fordon, verkställer den årliga beskattningen av fordon, övervakar besiktningsverksamheten, arrangerar förarexamina och administrerar körkort. Kommunikationsministeriet övervakar Trafiksäkerhetsverkets verksamhet.

4. Fordonsärenden vid andra ministerier

Den lagstiftning som gäller fordonsbranschen bereds förutom av Kommunikationsministeriet också av andra ministerier.

 • Frågor som gäller konkurrenskraft och energi hör till Arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.
 • Finansministeriet svarar för fordons- och bränslebeskattningen och Miljöministeriet för regleringen av de bränslen som används i trafiken.
 • Undervisnings- och kulturministeriet har hand om utbildningen av yrkesförare av tunga fordon.
 • Trafikövervakning och strafförelägganden hör däremot till Inrikesministeriets och Justitieministeriets ansvarsområden.