Till innehållet    

Gång- och cykeltrafik

  1. Mål
  2. Lagstiftning och anvisningar
  3. Strategier för gång och cykling
  4. Gång och cykling i förvaltningsområdet och i regionförvaltningen
  5. Samarbete

1. Mål 

Att promenera och att cykla är färdsätt som är i samklang med den miljövänliga trafikpolitiken. Främjandet av den lätta trafiken utgör också en del av utvecklingen av ett jämlikt trafiksystem. Alla har inte alltid möjlighet att använda egen bil eller tillgång till kollektivtrafik, och då måste det gå att ta sig från en plats till en annan till fots eller med cykel.

Kommunikationsministeriet arbetar för en ökad gång- och cykeltrafik särskilt i stadsregionerna. Städernas vägnät och gång- och cykelvägnät samt spårtrafiknätet i huvudstadsregionen bör möjliggöra en trygg gång- och cykeltrafik. 

I regeringsprogrammet uppmanar man myndigheterna att målmedvetet utveckla gång- och cykelvägnätet och att främja åtgärder som ökar andelen lätt trafik.

2. Lagstiftning och anvisningar

Bestämmelser om lätt trafik finns i vägtrafiklagen (L 267/1981) och vägtrafikförordningen (F 182/1982) samt i ministeriets beslut om trafikanordningar (203/1982). Därtill har Trafikverket och Finlands Kommunförbund en gemensam anvisning för planering av den lätta trafiken. Frågan behandlas också i anvisningar för underhåll av gator och gång- och cykelvägar.

3. Strategier för gång och cykling

Strategin för gång och cykling samt dess verkställighetsplan färdigställdes 2011-2012. Målet är att höja gång- och cykeltrafikens andel av alla färdsätt med 20 procent, vilket innebär en ökning på ca 300 miljoner resor per år. Antalet korta resor med personbil ska minska i samma mån. För att riktlinjerna i strategin ska kunna genomföras krävs att olika organisationer och förvaltningsnivåer har en gemensam ambition och bedriver nära samarbete.

Enligt strategin är gång och cykling hälsofrämjande färdsätt som medborgarna ska uppmuntras att välja. Gång och cykling ska ha en egen, erkänd ställning som motionsform, och detta ska också synas i resursfördelningen. Den lätta trafiken ska tas i beaktande också i samhällsplaneringen, trafikplaneringen och planläggningen. När avstånden till arbete, skola och service är rimliga och vägarna trevliga och trygga, är gång eller cykling ett lockande alternativ. För att målen ska uppnås krävs att alla aktörer samarbetar målmedvetet, att resurserna omfördelas, lagstiftningen revideras och utvecklingen följs upp.

År 2012 framhöll regeringen i sin trafikpolitiska redogörelse att gång- och cykeltrafiken ska främjas på ändamålsenligt sätt i trafikpolitiken, vid upphandling av trafiktjänster och i utvecklingen av trafikförhållandena. I det klimatpolitiska programmet som kommunikationsministeriets förvaltningsområde publicerade 2009 ställdes kvantitativa mål för gång- och cykeltrafiken för att minska utsläppen.

4. Gång och cykling i förvaltningsområdet och i regionförvaltningen

Trafikverket har tillsammans med samarbetspartners utarbetat ett nationellt åtgärdsprogram som ska verkställa strategin för gång och cykling.

Leder för lätt trafik gör gång och cykling tryggare. För tillfället finns sammanlagt 5 000 kilometer gång- och cykelvägar samt över- och undergångar längs landsvägarna. Längs de vägar som saknar särskilda leder för lätt trafik är det viktigt att vägkanten hålls i bra skick. Även belysning och trafikstyrning gör den lätta trafiken tryggare.

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid närings-, trafik- och miljöcentralen ansvarar för de uppgifter som hör till statens regionförvaltning. Trafikverket ansvarar för den verksamhetsmässiga styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralernas väghållning. Trafiksäkerhetsverket Trafi och Trafikskyddet följer upp och marknadsför trafiksäkerhetsåtgärderna.

5. Samarbete

Kommunikationsministeriet samarbetar med miljöministeriet, social- och hälsoministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet för att utveckla den lätta trafiken. Ministeriet deltar i delegationen för hälsofrämjande idrott (TELI) som bland annat satsar på gång och cykling.

Inofficiellt samarbete för att främja den lätta trafiken görs främst med de övriga nordiska länderna och EU-länderna.