Till innehållet    

Gång och cykling

  1. Mål
  2. Lagstiftning och anvisningar
  3. Strategi för gång och cykling fram till 2020
  4. Gång och cykling i förvaltningsområdet och i regionförvaltningen
  5. Samarbete

1. Mål

Att promenera och att cykla är färdsätt som är förenliga med den miljövänliga trafikpolitiken. Att främja gång och cykling bidrar också till utvecklingen av ett jämlikt trafiksystem. Alla har inte alltid möjlighet att använda personbil eller tillgång till kollektivtrafik, och då måste det vara möjligt att ta sig från en plats till en annan till fots eller med cykel.
Kommunikationsministeriet arbetar för att öka gång- och cykeltrafiken särskilt i stadsregionerna. Städernas vägnät och gång- och cykelvägnätet bör göra det möjligt att röra sig tryggt.

År 2012 framhöll regeringen i sin trafikpolitiska redogörelse att gång- och cykeltrafiken ska främjas på ett ändamålsenligt sätt i trafikpolitiken, vid upphandling av trafiktjänster och i utvecklingen av trafikförhållandena.

I det klimatpolitiska programmet för Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (ILPO 2009) ställdes kvantitativa mål för gång och cykling för att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken. Dessa mål bevarades även i uppdateringen av ILPO-programmet 2013.

2. Lagstiftning och anvisningar

Trafikregler för gång och cykling samt trafikstyrning behandlas i vägtrafiklagen (L 267/1981) och vägtrafikförordningen (F 182/1982) samt i ministeriets beslut om trafikanordningar (203/1982). Hösten 2013 inleddes en totalreform av vägtrafiklagen.

Trafikverket har gett ut en anvisning om hur gång- och cykelbanor ska planeras.

3. Strategi för gång och cykling fram till 2020

Kommunikationsministeriets strategi för gång och cykling fram till 2020 samt dess verkställighetsplan blev klar 2011. Målet är att höja antalet färder till fots och med cykel med 20 procent, vilket innebär en ökning på ca 300 miljoner resor per år. De korta personbilsresorna borde minska med motsvarande andel.

För att de strategiska riktlinjerna ska kunna genomföras krävs det gemensam vilja och ett nära samarbete mellan olika organisationer och förvaltningen.
Enligt strategin är gång och cykling hälsofrämjande färdsätt som medborgarna ska uppmuntras att välja. Gång och cykling ska ha en egen, erkänd ställning som färdsätt, och detta ska också synas i resursfördelningen. Gång och cykling ska också tas i beaktande i samhällsplaneringen, trafikplaneringen och planläggningen.

När avstånden till arbete, skola och serviceställen är rimliga och vägarna trevliga och trygga, är gång eller cykling ett lockande alternativ. För att detta ska bli verklighet krävs det att alla aktörer samarbetar målmedvetet, att resurserna omfördelas, lagstiftningen revideras och utvecklingen följs upp.

4. Gång och cykling på ministeriets förvaltningsområde och i regionförvaltningen

År 2012 utarbetade Trafikverket tillsammans med ett antal samarbetspartners en nationell åtgärdsplan för gång och cykling fram till 2020. Planen verkställer ministeriets strategi för gång och cykling. Planen genomförs som ett samarbete mellan olika parter och halvtidsöversyn ska utarbetas 2016.

Man främjar tryggheten för fotgängare och cyklister genom att bygga leder för lätt trafik - för tillfället finns drygt 5 000 kilometer gång- och cykelvägar som staten administrerar - samt genom att förbättra över- och undergångar längs landsvägarna. Längs de vägar som saknar särskilda leder för fotgängare och cyklister är det viktigt att vägrenen hålls i bra skick. Även bättre belysning och trafikstyrning gör det tryggare att rtöra sig till fots eller på cykel.

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar för de uppgifter inom trafik och transport som hör till statens regionförvaltning. Trafikverket ansvarar för den operativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna verksamhet i fråga om väghållning. Trafiksäkerhetsverket Trafi och Trafikskyddet följer upp och utvecklar åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

5. Samarbete

Kommunikationsministeriet samarbetar med sitt förvaltningsområde, kommuner och städer, Miljöministeriet, Arbets- och näringsministeriet,

Social- och hälsovårdsministeriet samt Undervisnings- och kulturministeriet för att utveckla gång- och cykeltrafiken. Ministeriet är bland annat representerad i styrgruppen för hälsofrämjande idrott och motion, som satsar på att främja gång och cykling.

Inofficiellt samarbete för att främja gång- och cykeltrafiken görs främst med de övriga nordiska länderna och EU-länderna.