Till innehållet    

Gång och cykling

  1. Mål
  2. Lagstiftning och anvisningar
  3. Strategi för gång och cykling fram till 2020
  4. Gång och cykling i förvaltningsområdet och i regionförvaltningen
  5. Samarbete

1. Mål 

Att promenera och att cykla är färdsätt som är i samklang med den miljövänliga trafikpolitiken. Främjandet av dessa utgör också en del av utvecklingen av ett jämlikt trafiksystem. Alla har inte alltid möjlighet att använda personbil eller tillgång till kollektivtrafik, och då måste det gå att ta sig från en plats till en annan till fots eller med cykel.

Kommunikationsministeriet arbetar för en ökad gång- och cykeltrafik särskilt i stadsregionerna. Städernas vägnät och gång- och cykelvägnätet bör göra det möjligt att tryggt röra sig. 

År 2012 framhöll regeringen i sin trafikpolitiska redogörelse att gång- och cykeltrafiken ska främjas på ändamålsenligt sätt i trafikpolitiken, vid upphandling av trafiktjänster och i utvecklingen av trafikförhållandena. 

I det klimatpolitiska program som kommunikationsministeriets förvaltningsområde publicerade (ILPO 2009) ställdes kvantitativa mål för gång och cykling för att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken. Dessa mål bevarades även i uppdateringen av ILPO-programmet 2013.

2. Lagstiftning och anvisningar

Trafikregler för gång och cykling samt trafikstyrning behandlas i vägtrafiklagen (L 267/1981) och vägtrafikförordningen (F 182/1982) samt i ministeriets beslut om trafikanordningar (203/1982). Totalreformen av vägtrafiklagen inleddes hösten 2013. 

Trafikverket har en anvisning om hur gång- och cykelbanor ska planeras.

3. Strategi för gång och cykling fram till 2020

Kommunikationsministeriets strategi för gång och cykling fram till 2020 samt dess verkställighetsplan färdigställdes 2011. Målet är att höja antalet färder till fots och med cykel med 20 procent, vilket innebär en ökning på ca 300 miljoner resor per år. Antalet korta resor med personbil ska minska i samma mån. 

För att riktlinjerna i strategin ska kunna genomföras krävs att olika organisationer och förvaltningsnivåer har en gemensam ambition och bedriver nära samarbete. 

Enligt strategin är gång och cykling hälsofrämjande färdsätt som medborgarna ska uppmuntras att välja. Gång och cykling ska ha en egen, erkänd ställning som motionsform, och detta ska också synas i resursfördelningen. Den lätta trafiken ska tas i beaktande också i samhällsplaneringen, trafikplaneringen och planläggningen. 

När avstånden till arbete, skola och service är rimliga och vägarna trevliga och trygga, är gång eller cykling ett lockande alternativ. För att målen ska uppnås krävs att alla aktörer samarbetar målmedvetet, att resurserna omfördelas, lagstiftningen revideras och utvecklingen följs upp.

4. Gång och cykling i förvaltningsområdet och i regionförvaltningen

År 2012 utarbetade Trafikverket tillsammans med samarbetspartners ett nationellt åtgärdsprogram fram till 2020 som ska verkställa strategin för gång och cykling. Man genomför planen som ett samarbete och mellanutvärderingen utarbetas 2016.

Man främjar tryggheten för fotgängare och cyklister genom att bygga leder för lätt trafik – för tillfället finns drygt 5 000 kilometer gång- och cykelvägar som staten administrerar – samt genom att förbättra över- och undergångar längs landsvägarna. Längs de vägar som saknar särskilda leder för lätt trafik är det viktigt att vägkanten hålls i bra skick. Även belysning och trafikstyrning gör den lätta trafiken tryggare.

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid närings-, trafik- och miljöcentralen ansvarar för de uppgifter som hör till statens regionförvaltning. Trafikverket ansvarar för den verksamhetsmässiga styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralernas väghållning. Trafiksäkerhetsverket Trafi och Trafikskyddet följer upp och utvecklar trafiksäkerhetsåtgärderna.

5. Samarbete

Kommunikationsministeriet samarbetar med sitt förvaltningsområde, kommuner och städer, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet för att utveckla den lätta trafiken. Ministeriet deltar i bland annat styrgruppen för hälsofrämjande idrott, som satsar på att främja gång och cykling.

Inofficiellt samarbete för att främja den lätta trafiken görs främst med de övriga nordiska länderna och EU-länderna.