Till innehållet    

EU-frågor

  1. Styrning av EU-frågor vid Kommunikationsministeriet
  2. Beslutsfattande vid Ministerrådet
  3. Beredning av EU-ärenden i Finland

Kommunikationsministeriet ansvarar för den nationella beredningen och uppföljningen av trafik- och kommunikationsfrågor på EU-nivå. I ministerrådet representeras Finland av kommunikationsminister Anne Berner. Ministrarna sammanträder antingen i Bryssel eller i Luxemburg.

Utöver de officiella mötena sammanträder ministrarna i regel inofficiellt två gånger per år. De inofficiella mötena hålls i det aktuella ordförandelandet.

1. Styrning i EU-frågor vid Kommunikationsministeriet

Inom Kommunikationsministeriet bereds EU-frågor under ministrarnas ledning på transportpolitiska och kommunikationspolitiska avdelningen . Avdelningen utser en ansvarig tjänsteman för varje ärende som har till uppgift att vägleda och övervaka ärendena och hanteringen av dem under hela processen.

Avdelningens representant deltar alltid som expert vid bland annat mötena i EU-ministerutskottet och riksdagens stora utskott då man behandlar EU-frågor inom trafik eller kommunikation.

Finlands ståndpunkt när det gäller frågor som kommer från EU utformas efter att även ha lyssnat på intressegruppers åsikter. I processen med att utforma Finlands ståndpunkt har även sekretariatet för EU-ärenden vid statsrådets kansli och Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel en viktig roll.

2. Beslutsfattande i ministerrådet

Trafik- och kommunikationsfrågor inom EU bereds i arbetsgrupper bestående av tjänstemän från medlemsstaterna. Hur ofta arbetsgrupperna träffas varierar beroende på ärendets art och omfattning.

I arbetsgrupperna representeras Finland av experter som arbetar på den ständiga EU-representationen, och utöver dessa deltar dessutom experter från Kommunikationsministeriet eller dess förvaltningsområde i den mån ärendets art är av nationellt intresse.

Efter behandlingen i arbetsgrupperna behandlas ärendena på de ständiga representanternas kommittés första möte (Comité des représentants permanents, Coreper I). Här representeras Finland av en ställföreträdare för den ständiga representanten, som för närvarande är ambassadör Marianne Huusko-Lamponen.

Efter behandlingen i Coreper går ärendet över till ministerrådet. Trafik- och kommunikationsfrågor inom EU behandlas i ministerrådet för transport, telekommunikation och energi, som sammanträder fyra gånger om året. Trafikfrågor behandlas i vart och ett av de fyra råden och kommunikationsfrågor med ett halvårs mellanrum det vill säga i regel på rådet för transport, telekommunikation och energi i december.

3. Beredning av EU-ärenden i Finland

Statsrådets kansli ansvarar för de allmänna riktlinjerna i Finlands EU-politik och samordnar beredningen och hanteringen av EU-ärenden inom statsrådet. Man beslutar om Finlands EU-politiska riktlinjer i regeringens EU-ministerutskott under statsministerns ledning.

Riksdagen deltar aktivt i beredningen av trafik- och kommunikationsfrågor på EU-nivå. När det gäller lagstiftningsprojekt från EU-kommissionen informerar man riksdagen snarast möjligt genom ett så kallat brev från statsrådet. Före varje ministerråd behandlas ärendelistan för mötet i riksdagens stora utskott, som även kallas för EU-utskottet.