Till innehållet    

Kommunikationstjänsternas tillgänglighet

Enligt regeringsprogrammet ska de elektroniska tjänster som är viktiga för samhället, kommersiellt sett och för smidigheten i vardagen vara tillgängliga så att även funktionshindrade och äldre människor har tillgång till dem.  

Kommunikationsministeriet har utarbetat ett åtgärdsprogram för ett tillgängligt informationssamhälle 2011-2015. Dessutom är ministeriet bland annat med i beredningen av ett handikappolitiskt program och i samarbetet på EU-nivå.

Vad avses med tillgänglighet?

Med tillgänglighet avses de medel och metoder genom vilka medborgarna garanteras en möjlighet att arbeta, studera, utöva hobbyer och delta oavsett ålder, kön, hälsotillstånd, etnisk bakgrund och oavsett social, psykisk eller fysisk funktionsförmåga.

Tillgängligheten till kommunikationstjänsterna, såsom telefon, television, radio och internet, innebär att dessa medel och tjänster är lättåtkomliga och enkla att använda för så många som möjligt.

Kravet på användbara och lätthanterliga tjänster och terminaler har blivit en etablerad del av den finska kommunikationspolitiken.

Tillgänglighet och lagstiftning

Finlands grundlag tryggar människovärdets okränkbarhet och den enskilda människans frihet och rättigheter samt främjar rättvisa i samhället. Frågan om televisionstjänsternas tillgänglighet behandlas närmare i lagen om televisions- och radioverksamhet.

Därutöver reglerar Europeiska unionens ramdirektiv om elektronisk kommunikation och direktivet om samhällsomfattande tjänster åtkomlighets- och tillgänglighetsfrågor som gäller vissa kommunikationstjänster.