Till innehållet    

Tillgängliga kommunikationstjänster

Elektroniska tjänster som är viktiga ur samhällelig och kommersiell synvinkel samt med tanke på en smidig vardag ska vara genomförda på ett tillgängligt sätt så att de även kan användas av funktionshindrade och äldre.
Kommunikationsministeriet har utarbetat ett åtgärdsprogram för tillgänglighet av informationssamhället för åren 2011-2015. Dessutom deltar ministeriet i beredningen av bland annat ett handikappolitiskt program och i EU-samarbetet.

Vad avses med tillgänglighet?

  • Med tillgänglighet avses de medel och metoder genom vilka medborgarna garanteras en möjlighet att arbeta, studera, ha hobbyer och delta oavsett ålder, kön, hälsotillstånd, etnisk bakgrund och oavsett social, psykisk eller fysisk funktionsförmåga.
  • Tillgängliga kommunikationstjänster, såsom telefon, television, radio och internet, innebär att dessa medel och tjänster är lättåtkomliga och enkla att använda för så många som möjligt.
  • Kravet på användbara och lätthanterliga kommunikationstjänster och -terminaler har blivit en etablerad del av den finska kommunikationspolitiken.

Tillgänglighet och lagstiftning

Finlands grundlag tryggar människovärdets okränkbarhet och den enskilda människans frihet och rättigheter samt främjar rättvisa i samhället. Frågan om televisionstjänsternas tillgänglighet behandlas närmare i lagen om televisions- och radioverksamhet. Därutöver reglerar Europeiska unionens ramdirektiv om elektronisk kommunikation och direktivet om samhällsomfattande tjänster åtkomlighets- och tillgänglighetsfrågor som gäller vissa kommunikationstjänster.