Till innehållet    

Kommunikationspolitik

  1. Allmänt om kommunikationspolitik
  2. Tryggande av bastjänster inom kommunikation
  3. Reglering och utveckling av kommunikationsmarknaden
  4. Utveckling av internettjänsterna
  5. Kommunikationsverket

1. Allmänt om kommunikationspolitiken

Kommunikationsministeriet ansvarar bland annat för lagstiftningen om infrastruktur, det vill säga kommunikationsnäten, frågor om dataskydd och informationssäkerhet, främjandet av tillgången till kommunikationstjänster, frekvenspolitiken samt lagstiftningen om radio- och televisionsverksamhet.

Samhällets verksamhet grundar sig i avsevärd grad på utnyttjande av elektroniska informations- och kommunikationsnät och användning av de elektroniska tjänster och innehåll som näten möjliggör. Elektroniska kommunikationsnät och digitala tjänster är av central betydelse.

Målet för kommunikationspolitiken är att trygga fungerande och pålitliga förbindelser och tjänster för alla hushåll, företag och organisationer. Det är inte bara de allmänna förändringstrenderna som formar den kommunikationspolitiska verksamhetsmiljön, utan den formas också starkt av den teknologiska utvecklingen, branschens globala karaktär, förändrade användarvanor samt av utmaningar i anslutning till verksamhetens tillförlitlighet och säkerhet.

För att det digitala samhället ska kunna utvecklas krävs en aktiv kommunikationspolitik. Under de närmaste åren försöker man genom kommunikationspolitiken skaffa instrument för ett fungerande och tryggt samhälle samt för effektivitet i företagens och den offentliga sektorns verksamhet. För att främja sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten fäster man allt mer uppmärksamhet vid att tillväxtpotentialen utnyttjas när det gäller informations- och kommunikationstekniken och de digitala tjänsterna.

2. Tryggande av bastjänster inom kommunikationen

Bastjänsterna inom kommunikation omfattar telefon-, bredbands- och posttjänster samt Rundradion Ab:s televisions- och radioverksamhet.

Syftet med kommunikationspolitiken är att sörja för att alla har tillgång till högklassiga bastjänster inom kommunikation till ett rimligt pris. Nivån på bastjänsterna ska säkerställas genom lagstiftning. Vid behov tryggas nivån på en bastjänst med hjälp av offentlig finansiering.

Det är av största vikt inom kommunikationspolitiken att kommunikationsnäten och -tjänsterna är tillförlitliga och säkra under alla förhållanden. Förtroende och funktionssäkerhet främjas genom att man aktivt utvecklar informationssäkerhetslagstiftningen samt genom ett omfattande samarbete med olika intressentgrupper. Särskild uppmärksamhet ägnas säkerställandet av funktioner som är kritiska för ett fungerande samhälle.

3. Reglering och främjande av kommunikationsmarknaden

Genom kommunikationspolitiken försöker man bidra till att det finns tillgång till mångsidiga och högklassiga informations- och kommunikationstjänster till rimligt pris i hela Finland. Genom bland annat lagstiftning, frekvenspolitik och koncessionspolitik främjar man utvecklingen av kommunikationsnät, uppkomsten av mångsidiga tjänster samt en fungerande och konkurrensutsatt marknad.

I och med att de tekniska möjligheterna och användningssätten ändras är den största utmaningen inom kommunikationspolitiken att skapa tidsenliga förutsättningar för ett rimligt prissatt kommersiellt utbud av tjänster.

Med regleringen av kommunikationsmarknaden eftersträvar man teknikneutralitet och en optimering av tjänsternas kvalitet, pris och tillgänglighet. Trots att antalet frekvenser i Finland är begränsat, bebyggelsen gles och kommunikationsmarknaden liten är kommunikationstjänsterna internationellt sett förmånliga och högklassiga.

Radiofrekvenserna är en begränsad naturresurs som har en mycket stor samhällelig, kulturell och ekonomisk betydelse. Till exempel mobil kommunikation, trådlös bredbandskommunikation, satellitkommunikation och televisions- och radiosändningsverksamhet behöver frekvenser för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Syftet med den finländska frekvenspolitiken är att säkerställa en flexibel och med tanke på samhället effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning av frekvenserna.

I Finland förutsätter mobilteleverksamhet samt postservice med brevtjänster en koncession som beviljas av statsrådet. Också utövande av markbunden digital televisionsverksamhet samt radioverksamhet förutsätter nätkoncession och programkoncession.

Målet för koncessionspolitiken är att främja konkurrens, utbud och användning av tjänster. I televisions- och radioverksamheten tryggar man ett högklassigt och mångsidigt programutbud samt främjar den inhemska programproduktionen.

4. Utveckling av internettjänsterna

Kommunikationsministeriet främjar den digitala utvecklingen. Det är inte bara fråga om utveckling av olika teknologiska tillämpningar eller nya tjänster, utan också bredare användning av dem och den affärsverksamhet och annan verksamhet som bildas omkring dem.

Syftet är att med hjälp av olika projekt som främjar användningen av elektroniska tjänster och med hjälp av omfattande samarbete skapa en ändring av verksamhetssätten, som svarar på den strukturella omvandlingen i samhället. Genom att bland annat möjliggöra molntjänster, öppna informationslagren, skapa intelligenta nätverk och tjänster samt säkerställa tillgängliga kommunikationstjänster finns det förutsättningar för att öka samhällets och befolkningens välmående.

Kommunikationsministeriet har inlett Tide-programmet (tillväxt, innovation, digitala tjänster och evolution) för att främja den digitala utvecklingen. Programmet har sex teman, under vilka olika projekt genomförs. Temana är Öppen data, Utveckling av molntjänster, Start up, Grön ICT, Nya arbetsformer och Förstärkning av ICT-forskningen.

5. Kommunikationsverket

Kommunikationsverket är en myndighet som lyder under kommunikationsministeriet. Kommunikationsverket främjar utbudet av elektroniska medietjänster. Kommunikationsverket tar ut koncessionsavgifter, beviljar kortvariga koncessioner, övervakar innehållet i tv- och radioprogram och reklam samt övervakar hur postens samhällsomfattande tjänster fungerar och följer upp servicenivån på dem.

En betydelsefull uppgift både nationellt och internationellt sett är den centraliserade förvaltningen av radiofrekvenser för att garantera att frekvenserna utnyttjas så effektivt och störningsfritt som möjligt.

Kommunikationsverket upprätthåller en lägesbild över funktionen och informationssäkerheten i de elektroniska kommunikationsnäten samt meddelar om eventuella hot mot informationssäkerheten. Syftet är att öka medborgarnas och företagens kunnande om informationssäkerhet med hjälp av anvisningar och konsumentevenemang. I takt med att nätteknikerna utvecklas är Kommunikationsverkets målsättning att säkerställa att kommunikationsnäten och -tjänsterna är kompatibla.

Kommunikationsverket är efterföljare till Teleförvaltningscentralen som grundades 1988. Det nya namnet Kommunikationsverket togs i bruk år 2001.