Till innehållet    

Ministeriet

 1. Ansvar för fungerande transporter och kommunikationer
 2. Vägvisare inom trafik- och kommunikationspolitiken
 3. Lagstiftare inom trafik och kommunikation
 4. EU-samarbete
 5. Internationellt samarbete
 6. Styrning och övervakning av förvaltningsområdet 
 7. Budgetekonomi
 8. Koncessioner och statsbidrag
 9. Främjande av utvecklingen på ansvarsområdet
 10. Ministeriets information
 11. Organisation

1. Ansvar för fungerande transporter och kommunikationer

Kommunikationsministeriet svarar för två stora sektorer: trafikpolitik och kommunikationspolitik.

 • Till ministeriets ansvarsområde hör transportsystem, transportnät, gods- och persontrafik, trafiksäkerhet och klimat- och miljöfrågor inom trafikområdet.
 • Ministeriet svarar också för kommunikationsnät, dataskydd och informationssäkerhet, politik som gäller informationssamhället samt massmedier och postverksamhet.

2. Vägvisare inom trafik- och kommunikationspolitiken

Målet med trafikpolitiken är att trygga fungerande vardagsresor, att upprätthålla näringslivets konkurrenskraft och att minska utsläppen för att bromsa klimatförändringen. Finlands geografiska läge långt borta från trafikens och logistikens huvudflöden i Europa ställer stora krav på trafikpolitiken. Transportsystemet ska utvecklas på lika villkor i alla delar av landet och för alla befolkningsgrupper. En smidig och välorganiserad kollektivtrafik stöder de trafikpolitiska målen. Smidiga förbindelser och trafiksäkerheten förbättras ständigt med hjälp av intelligenta trafiktjänster.

En stor del av samhällets tjänster produceras och konsumeras med hjälp av olika kommunikationstjänster. Målet med kommunikationspolitiken är att säkerställa utbudet av fungerande och pålitliga kommunikationsförbindelser och  tjänster för hushåll, företag och organisationer. Förbindelserna ska hålla hög klass och vara rimligt prissatta. Elektronisk kommunikation ska vara ett tryggt sätt att kommunicera. Ministeriet främjar särskilt utbudet av snabba bredbandsförbindelser. Samtidigt arbetar ministeriet för att traditionella bastjänster såsom postutdelningen bevaras i hela landet. 

3. Lagstiftare inom trafik och kommunikation

Kommunikationsministeriet bereder lagar och förordningar samt beslut som tas vid statsrådets sammanträden, republikens presidents föredragning och i riksdagen. Ministeriet utfärdar också själv beslut och föreskrifter som publiceras i författningssamlingen, samt anvisningar och bestämmelser om hur lagar ska tillämpas. 

4. EU-samarbete

En stor del av de författningar som rör trafik och kommunikation bereds i Europeiska unionen. Kommunikationsministeriet svarar för den nationella beredningen och uppföljningen av EU-ärenden som gäller trafik, transporter och kommunikationer. Ministrarna företräder Finland
i EU:s ministerråd för transport och telekommunikation. Ministeriets
tjänstemän deltar i beredningen av aktuella ärenden i rådets och
kommissionens arbetsgrupper.

5. Internationellt samarbete

Kommunikationsministeriet verkar aktivt även i andra internationella
forum såsom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella
civila luftfartsorganisationen (ICAO), Internationella teleunionen (ITU)
och Världspostföreningen (UPU). 

Kommunikationsministeriets internationella samarbete är livligt förutom med EU-länderna också med Norden samt med Ryssland och de baltiska länderna. I Ryssland är ministeriets viktiga samarbetspartner Ryska federationens transportministerium samt Ryska federationens informationsteknologi- och kommunikationsministerium.

6. Styrning och övervakning av förvaltningsområdet

Ett av kommunikationsministeriets huvuduppgifter är resultatorienterad styrning av ministeriets förvaltningsområde. Ministeriet styr och övervakar verksamheten vid ämbetsverk och inrättningar på dess förvaltningsområde. Som verktyg för styrningen används bl.a. årligen formulerade resultatmål samt uppföljning av måluppfyllelse och hur beviljade anslag använts. Ministeriet följer hur ämbetsverk och inrättningar inom branschen utvecklas. Ministeriet svarar också för ägarstyrningen av de statsbolag som sorterar under ministeriet. 

Till kommunikationsministeriets förvaltningsområde hör fyra ämbetsverk och två statligt ägda bolag samt Rundradion som övervakas och styrs direkt av riksdagen.

7. Budgetekonomi

Ministeriet svarar för budgetekonomin inom sitt förvaltningsområde. Ministeriet bereder budgetramarna och årligen budgetpropositionen samt verksamhets- och ekonomiplanen. Ministeriet följer också upp användningen av de anslag som beviljats i statsbudgeten och avger rapport i verksamhetsberättelsen.

8. Koncessioner och statsbidrag

Koncessionsärenden som hör till kommunikationsministeriet är bl.a. frågor som gäller koncession för byggande av mobiltelefonnät samt radio- och televisionsverksamhet. Genom att köpa tjänster finansierar ministeriet till exempel kollektivtrafiken i glesbygden.

Uppgifterna som gäller koncessioner och statsstöd har minskat de senaste åren eftersom förvaltningen har lättats upp och många ärenden har överförts till länen och kommunerna.

9. Främjande av utvecklingen på ansvarsområdet

Ministeriet tar initiativ och lägger förslag om beskattning av trafik och kommunikation, där finansministeriet har ansvaret för beredningen. Kommunikationsministeriet följer upp hur trafik- och kommunikationssystemet fungerar och främjar en balanserad utveckling av trafik- och kommunikationsbranschen. Som stöd används forsknings- och utvecklingsverksamhet.

10. Ministeriets information

Kommunikationsministeriet informerar aktivt om beslut och aktuella ärenden. Målet är att aktivera samhällsdebatten och bidra till en nära växelverkan med aktörerna i trafik- och kommunikationsbranschen.

11. Organisation


Kommunikationsministeriet har ca 170 anställda. Ministeriet är indelat i tre avdelningar: trafikpolitiska avdelningen, kommunikationspolitiska avdelningen och allmänna avdelningen. Avdelningarna är indelade i enheter. Ministeriets kommunikation, interna revision och controller arbetar direkt under den högsta ledningen.