Till innehållet    

Samarbetet mellan KM och Ryssland

  1. Den ekonomiska samarbetskommissionens trafikarbetsgrupp som samarbetsforum 
  2. Med utvecklingen av trafiknätet som mål
  3. Gränsöverskridande samarbete förbättrar Finlands påverkningsmöjligheter i de nordliga områdena
  4. Samarbetet inom kommunikationssektorn

Kommunikationsministeriets mål i samarbetet med Ryssland är:

  • Att Finland inom utvecklingen av Finlands och Rysslands trafik- och kommunikationssektor agerar i goda och öppna bilaterala relationer med Ryssland.
  • Att finska näringslivet har goda och tillräckligt rättvisa förutsättningar att vara verksam på den ryska marknaden.
  • Att Finland genom att efterleva sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen föregår som exempel och pionjär i relationerna mellan Ryssland och Europeiska unionen.

Kommunikationsministeriets Rysslandssamarbete bedrivs både bilateralt och med EU. Ministermöten ordnas årligen med Rysslands trafik- och kommunikationsministrar.

Finlands mål i samarbetet med Ryssland inom trafik- och kommunikationssektorn är att upprätthålla goda och öppna bilaterala relationer.

Ländernas samarbete inom trafikområdet grundar sig på fördrag som har förnyats och uppdaterats att motsvara dagens krav, bland annat har man tryggat så rättvisa förutsättningar på marknaden som möjligt för både finländska och ryska aktörer.

De primära samarbetsparterna i Ryssland är trafikministeriet, kommunikations- och informationsministeriet samt myndigheter inom deras områden, såsom federala vägverket, luftfartsmyndigheten, sjö- och flodtrafiksmyndigheten, järnvägsverket samt de regionala förvaltningarna. I frågor om järnvägen samarbetar man även med aktiebolaget Rysslands järnvägar (RZhD).

1. Den ekonomiska samarbetskommissionens arbetsgrupper som samarbetsforum

Kommunikationsministeriet deltar aktivt i arbetet inom den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Rysslands regeringar. Under den ekonomiska samarbetskommissionen arbetar både en trafikarbetsgrupp (sedan 1995) och en arbetsgrupp för kommunikations- och informationsteknologi som inrättades 2009 och som har aktivt behandlar kommunikationsfrågor i båda länderna, så som frekvensärenden.

Inom trafikområdet verkar dessutom samarbetsorgan som grundar sig på fördrag, till exempel den blandade kommissionen för landsvägstrafik, den blandade kommissionen för sjöfart, förhandlingsorgan inom flygtrafiksamarbetet och järnvägstrafiken samt övriga arbetsgrupper som utreder möjligheterna att förbättra trafikinfrastrukturen vid gränsövergångställena.

Ett kraftigt växande samarbetsområde är verksamhetsområdet för utveckling av trafikens telematik, det vill säga intelligenta transportsystem. Inom utvecklingen av gränsövergångsprocesser och tjänster för resenärer har man börjat fästa allt större uppmärksamhet vid de möjligheter det medför. 2011 startade Finlands kommunikationsministerium och Rysslands trafikministerium ett gemensamt program för logistik och intelligenta transportsystem. Programmets syfte är att utveckla för Finland och Ryssland gemensamma tjänster för intelligenta transportsystem och logistik och deras interoperabilitet i alla trafikformer.

2. Med utvecklingen av trafiknätet som mål

Förbättring av förbindelserna mellan Finland och Ryssland gäller såväl landsvägsnätet, järnvägsnätet och flygtrafiken. Det är viktigt att säkra att trafiksystemen är kompatibla och att förbindelserna över gränsen löper oavbrutet. Målet för samarbetet är trygga de huvudsakliga trafikförbindelserna som korsar gränsen mellan länderna. Trafikledhållningens verksamhet prioriteras så att man kan tillfredsställa de för medborgarna och näringslivet nödvändiga dagliga förflyttnings- och transportbehoven. I enlighet med trafikmängderna vid de internationella gränsövergångsställena och tillväxtförväntningarna har man fokuserat på att trygga de största gränsövergångsställenas verksamhetsförutsättningar gällande väg- och järnvägsförbindelser. I prognoser på både kort och lång sikt förutspås mängden trafikprestationer över gränserna öka både vad gäller gods- och persontrafik.

Man håller på att utveckla de viktigaste internationella gränsövergångsställena mellan Finland och Ryssland - Vaalima, Nuijamaa och Imatra - genom att bygga körfältslösningar för tung trafik och persontrafik samt parkeringområden. Finland och Ryssland arbetar för att utveckla områdena i närheten av den finsk-ryska gränsen. Detta samarbete bedrivs inom ramarna för granskapsprogrammet Cross Border Cooperation (CBC) mellan EU och Ryssland. Programmets syfte är bland annat att förbättra förbindelserna mellan länderna.

3. Gränsöverskridande samarbete förbättrar Finlands påverkningsmöjligheter i de nordliga områdena

Partnerskapet för transport och logistik inom den nordliga dimensionen, det vill säga samarbetsprogrammet mellan EU, Ryssland och Norge förbättrar logistik- och trafikförbindelserna i norra Europa med hjälp av olika finansieringsprogram inom EU. Syftet är att förbättra de viktigaste trafikförbindelserna och logistiken och skapa ekonomisk tillväxt genom att fokusera på regionalt och nationellt prioriterade projekt, stöda internationell handel genom att utveckla de viktigaste internationella trafikförbindelserna mellan länderna i partnerskapet samt koordinera samarbetet inom trafikpolitiska ärenden som är viktiga för områdesutvecklingen.

Samarbete inom det nordliga området bedrivs också i Barents euroarktiska trafikområde. Syftet är att utveckla trafikrutter i Barentsområdet tillsammans med grannländerna utifrån en gemensam strategisk vision. Detta ökar Finlands möjligheter att påverka utvecklingen av de så kallade laterala förbindelserna, det vill säga förbindelserna mellan öst och väst.

2014-2015 är Finland Barentsrådets ordförandeland. I rådet ingår förutom Finland även Norge, Sverige och Ryssland.  

4. Samarbetet inom kommunikationssektorn

Samarbetet med Ryssland inom kommunikationssektorn har i första hand byggt på relationer mellan företag, men även staten spelar en roll i detta samarbete. Ett centralt samarbetsområde i kommunikationssektorn är koordinering av frekvenser och övervakning i gränsområdena. Inom informationsteknologi finns det i Ryssland i princip goda tillväxtmöjligheter och det är möjligt för finländsk kompetens inom IT att öka sin efterfråga på den ryska marknaden. Samarbete bedrivs också inom branschen för elektroniska tjänster.