Till innehållet    

Trafikleder

  1. Kommunikationsministeriets uppgift
  2. Goda förbindelser en källa till välfärd och konkurrenskraft
  3. Utveckling och underhåll av trafiklederna
  4. Ett transportnät som omfattar hela Europa
  5. Trafikverket genomför trafikledsprojekt

1. Kommunikationsministeriets uppgift

Kommunikationsministeriet bereder lagarna om trafikleder. Lagarna ger de grundläggande normerna för planering, byggande, underhåll och indragning av trafikleder. Exempel på centrala lagar är lagen om enskilda vägar, landsvägslagen och banlagen.

2. Goda förbindelser en källa till välfärd och konkurrenskraft

Ministeriets mål för utvecklingen och underhållet av trafiklederna och trafiknätet är trygga och effektiva resor och transporter. Man vill nå målet på ett sätt som ger upphov till så lite utsläpp och andra olägenheter som möjligt.

Man strävar efter bättre effektivitet i utvecklingen av trafiklederna och systemet genom nya samarbetsformer mellan olika branscher och intelligenta transportsystem.

3. Utveckling och underhåll av trafiklederna

Vid ministeriet behandlas frågor som hör ihop med underhållet och utvecklingen av de statliga trafiklederna.  Till trafiklederna räknas landsvägar, gator, enskilda vägar, järnvägar, vattenvägar, metro och spårvägar. Trafikverket, som är ett ämbetsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, svarar för underhållet av landsvägar, järnvägar och vattenleder. Trafikverket beställer arbetena av företag via konkurrensutsättning.

Flygplatserna upprätthålls av det användarfinansierade statliga aktiebolaget Finavia Abp.  Kommunerna och städerna svarar för gatunätet och underhållet av det i sitt eget område. Underhållet och investeringarna finansieras genom kommunalskatten. I Finland ägs också hamnarna i huvudsak av kommunerna. Driften av enskilda vägar sköts vanligen av väglag, privata markägare, sammanslutningar eller företag.

  • I Finland finns ca 78 000 kilometer statligt ägda landsvägar. Av det totala vägnätet står huvudvägarna, dvs. riks- och stamvägarna, för ca 13 300 kilometer.  I Finland finns ca 765 kilometer motorväg. Ungefär två tredjedelar av landsvägarna är belagda. 
  • I Finland omfattar bannätet för spårtrafik ca 5 900 kilometer och ca 52 procent av banorna är elektrifierade. Ca 90 procent av det finländska bannätet är enkelspårigt. 
  • Det nätverk av sjövägar som upprätthålls av statliga bolag i Finland består av totalt 16 200 kilometer farleder.  Knappa 4 000 kilometer av farlederna är farleder för handelssjöfart och av dem har ca 2 100 kilometer ett djup på minst åtta meter. Till dessa hör bland annat samtliga farleder som leder till vinterhamnar.
  • Värdet på Finlands samtliga trafikleder och trafikterminaler uppgår till ca 30 miljarder euro, varav statens andel är ca 19 miljarder euro.

4. Ett transportnät som omfattar hela Europa (TEN-T, Trans-European transport networks)

EU stöder utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T-nätet). TEN-T-nätet omfattar landsvägs-, järnvägs-, insjö-, flyg- och havsförbindelser i alla 27 medlemsländer i EU. Målet med det gemensamma transportnätet är att främja den inre marknaden inom EU och den regionala kohesionen samt ett hållbart trafiksystem. Ett viktigt mål för skapandet av ett transportnät som omfattar hela EU är också att främja den regionala konkurrenskraften och sysselsättningen.

Till de förbättringsåtgärder som vidtas inom TEN-T hör bland annat utveckling av bristande trafikförbindelser, avlägsnande av olika flaskhalsar i trafiken och funktionsmässig samordning av olika trafikformer.

5. Trafikverket genomför trafikledsprojekt

Trafikverket ansvarar för att de farledsprojekt som riksdagen beslutat om genomförs. Ministeriet sätter årligen mål för Trafikverket, bland annat mål som gäller ledernas servicenivå och kondition, säkerheten samt förebyggandet och minskningen av negativa miljökonsekvenser. Trafikverket rapporterar två gånger per år till ministeriet hur medlen har använts och hur målen har nåtts.