Sisältöön    

Ympäristö

 1. Liikenne ja ympäristö
 2. Säädökset
 3. Liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen
 4. Ympäristötyön seuranta
 5. Liikenteen ympäristöohjelmat ja politiikka
 6. Liikenteen ympäristöstrategia ja hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma  

1. Liikenne ja ympäristö  

Merkittävimpiä ympäristöhaasteita liikennesektorilla ovat ilmastonmuutos, ilmanlaadun heikkeneminen, melu, pohjavesien pilaantuminen, luonnonvarojen käyttö ja jätteiden synty sekä luonnon monimuotoisuuden hupeneminen.

Liikenne aiheuttaa noin 20 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Niin sanotuista perinteisistä päästöistä liikenne aiheuttaa 20–60 prosenttia yhdisteestä riippuen. Pakokaasupäästöjen lisäksi liikenne lisää ilman epäpuhtauksia mekaanisesti, kuten katupölyä.

Liikenteen melu ja tärinä heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä vaikuttaa haitallisesti ihmisten hyvinvointiin.

Liikenneväylien rakentaminen ja kunnossapito kuluttavat luonnonvaroja ja tuottavat jätteitä. Lisäksi väylät ja muut liikenteen vaatimat rakennelmat vaativat huomattavan määrän tilaa.

Liikenne vaikuttaa monin tavoin myös luonnon monimuotoisuuteen sekä Itämeren ympäristön tilaan.

2. Säädökset

Iso osa liikenteen ympäristökysymyksiä koskevasta lainsäädännöstä tulee suoraan EU:sta. Kansallinen valmisteluvastuu liikenteen ympäristölaisäädännöstä kuuluu useinmiten liikenne- ja viestintäministeirölle, joltain osin myös muille ministeriöille. LVM osallistuu liikenteen ympäristölainsäädännön valmisteluun ja tuo sen osaksi liikennesektorin toimintaa.

Lainsäädännön lisäksi ministeriön virkamiehet ja sen hallinnonalan edustajat osallistuvat kansainvälisten, ympäristöä ja liikennettä koskevien sopimusten valmisteluihin.

3. Liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee liikenteen ympäristöhaittojen vähentämistä osana kaikkea liikennepolitiikkaa. Hallitusohjelmassa esitetään, että liikenteen päästöjä vähennetään muun muassa tukemalla joukkoliikennettä, autokannan uudistumista sekä suosimalla vähäpäästöistä ajoneuvoteknologiaa.

Ministeriön tehtävänä on seurata hallinnonalansa toimintaa koskevan ympäristölainsäädännön sekä kansallisten ja kansainvälisten ympäristövelvoitteiden toteutumista. Ministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalan virastoja ja osallistuu aihetta koskevaan tutkimus- ja kehitystyöhön.

Liikennevirasto vastaa liikenneväylien rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvästä ympäristötyöstä sekä liikennejärjestelmän toimivuudesta kokonaisuutena. Liikenteen turvallisuusviraston vastuulla on liikennepalvelujen ympäristöturvallisuus. Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa yhteiskunnalle tämän tiedon pohjalle perustuvia palveluja. Viestintävirasto rakentaa toimivaa tietoyhteiskuntaa, joka puolestaan vähentää ihmisten liikkumisen tarvetta.

4. Ympäristötyön seuranta

Ministeriön toiminnan ympäristövaikutuksia on seurattu systemaattisesti vuodesta 1995 saakka. Myös muut hallinnonalan organisaatiot seuraavat toimintaansa ja keräävät tietoa sen vaikutuksista. 

Liikenteen ympäristö- ja ilmastopoliittisten ohjelmien seurantaraportit löytyvät liikenne- ja viestintäministeriön Julkaisuja -sarjasta. 

5. Liikenteen ympäristöohjelmat ja politiikka

Ministeriössä ympäristöasiat ovat olennainen osa liikennealan suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja seurantaa. Työtä ohjaavat kulloinkin voimassa oleva hallitusohjelma ja liikennepoliittiset strategiat.

Tärkeitä apuvälineitä työn toteuttamiseksi ovat liikenteen ympäristöstrategia 2013-2020 sekä ministeriön ja hallinnonalan muut ympäristö- ja ilmastopoliittiset ohjelmat, joissa yksilöidään tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, vastuut ja aikataulut.

6. Liikenteen ympäristöstrategia 2013-2020 ja hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi joulukuussa 2013 liikenteen ympäristöstrategian, jolla tavoitellaan kestävää ja teknisesti edistyksellistä liikennettä. Keinojen keskiössä ovat vähäpäästöiset ajoneuvoteknologiat ja vaihtoehtoiset käyttövoimat, mutta myös kansalaisten liikkumistapojen muutokset.

Liikenteen ympäristöstrategia 2013-2020 määrittelee liikenne- ja viestintäministeriön ja sen hallinnonalan ympäristötyön keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat kaikille liikennemuodoille. Ympäristöstrategia sisältää myös ministeriön ilmastopoliittisen ohjelman (ILPO) päivityksen.

Strategiassa keskeisimmiksi haasteiksi on listattu ilmastonmuutoksen hillintä, liikenteen aiheuttamien terveyshaittojen vähentäminen sekä Itämeren suojelu.

Liikenteen ympäristötoimenpiteet kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen, sillä sen osalta tavoitteisiin pääseminen on suurimmaksi osaksi kotimaisissa käsissä. Lisäksi tieliikenteen osuus päästöistä, ja siten myös päästövähennysten mahdollisuus, on suurin.

Hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Ministeriön päivitetty hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)   koostuu kuudesta eri toimenpidekokonaisuudesta päästöjen vähentämiseksi. Nämä ovat:

 1. Vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön edistäminen
 2. Henkilöautokannan uudistaminen
 3. Liikenteen energiatehokkuuden parantaminen
 4. Kaupunkiseutujen henkilöliikenteen kasvun ohjaaminen ympäristön kannalta edullisempiin kulkumuotoihin
 5. Tietoyhteiskunta- ja viestintäpolitiikan hyödyntäminen Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 
 6. Mahdolliset taloudelliset ohjauskeinot.

Toimenpidekokonaisuuksien lisäksi ILPO-ohjelma sisältää linjauksen ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Tavoitteena on, että ilmastonmuutos ei heikennä liikenteen ja viestinnän nykyistä palvelutasoa.