null Ajokorttilain asetus lausuntokierrokselle

Ajokorttilain asetus lausuntokierrokselle

Uutinen 16.03.2011 08.54 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista ja eräät muut asetusehdotukset ovat lähteneet lausuntokierrokselle. Ajokorttiasetukseen sisältyvät tarkemmat säännökset ajokorttiluvan hakemisesta, ajokortin luovuttamisesta ja palauttamisesta, kuljettajantutkinnosta sekä kuljettajaopetuksen määristä ja sisällöistä. Ministeriö on pyytänyt asetuksia koskevat lausunnot 31.3.2011 mennessä.

Ajokorttilain sisältö hyväksyttiin eduskunnassa 18.1.2011, mutta eduskunta ei ole vielä antanut vastausta hallituksen esitykseen. Tavoitteena on, että laki tulisi voimaan kesäkuun alusta 2011.

Säännösehdotusten voimaantulo noudattaa ajokorttilain aikataulua niin, että esimerkiksi mopon ja kevyen nelipyörän ajokortin suorittamista koskevat muutokset tulisivat voimaan 1. kesäkuuta 2011. Muut pääasiassa ajokorttidirektiivin toimeenpanoon liittyvät muutokset, kuten uudistuvaan ajokorttiluokitukseen, ajokorttien voimassaoloon ja uudistamiseen liittyvät säännökset tulisivat voimaan tammikuussa 2013.

Uusi ajokorttilaki kokoaa yhteen kaikki ajokorttia ja ajo-oikeutta koskevat säännökset ja korvaa aiemmin tieliikennelakiin sisältyneet vastaavat säännökset. Ajokorttilainsäädännön uudistus perustuu osin EU:n ajokorttidirektiiviin, jonka mukaan myös kaikki nykymallin mukaiset ajokortit on vaihdettava uusiin vuoteen 2033 mennessä. Muutosten tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja saada EU:n alueelle yhtenäinen ajokorttikäytäntö.

Kuljettajaopetuksen ajotunnit lisääntyvät

Ajokorttiasetuksessa ehdotetaan mopon ja kevyen nelipyörän opetusvaatimukseksi kuusi tuntia teoriaopetusta ja kolme tuntia ajo-opetusta. Henkilöauton ajo-opetuksen vähimmäismäärää ehdotetaan lisättäväksi neljällä tunnilla, joka vastaa kahdeksaa ajokertaa. Lisäys jaettaisiin perusvaiheen ja ajo-oikeuden saamisen jälkeisen harjoitusvaiheen kesken.

Ennen opetuslupaopetuksen aloittamista opetuslupaoppilaan ja opettajan olisi osallistuttava yhteisopetukseen autokoulussa. Mopon ja kevyen nelipyörän opetuksessa yhteisopetuksen määrä olisi tunti teoriaopetusta. B-luokassa yhteisopetuksen määrä olisi kolme tuntia teoriaopetusta ja tunti ajo-opetusta sekä opetuksen käynnistyttyä tunti oppimisen edistymistä arvioivaa ajoa.

Raskaan kaluston ajokokeen kestoa yhdenmukaistettaisiin muiden raskaan kaluston tutkintojen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuorma-auton ajokokeen kesto pidentyy vähintään tunnin mittaiseksi.

Lisätunneista lisäkustannuksia

Ajokorttilakia koskevan hallituksen esityksen (212/2010 vp) perusteluissa on arvioitu henkilöauton kuljettajaopetuskustannusten kohoavan noin 300 eurolla. Opetuslupaopetuksessa lisäkustannukset olisivat noin 350 - 400 euroa.

Mopo-opetuksen kustannukset arvioitiin noin 250 - 450 euroksi autokouluopetuksessa ja 150 - 200 euroksi opetuslupaopetuksessa. Kevyemmällä opetusluvalla annettuna eli niin kutsutussa mopokoulussa kustannus on noin 200 - 300 euroa.

Raskaan kaluston kuljettajantutkinnon keston pidentyminen aiheuttaa koemaksun nousun 55 eurosta 85 euroon.

Lausuntopyyntö ja ehdotukset ajokorttiasetuksiksi ovat luettavissa valtioneuvoston hankerekisterin sivuilta.