null Alusten rikkipäästöt ja pitkän tähtäimen liikennepolitiikka esillä EU:n liikenneministerien kokouksessa

Alusten rikkipäästöt ja pitkän tähtäimen liikennepolitiikka esillä EU:n liikenneministerien kokouksessa

Tiedote 17.06.2011 09.09 fi

Alusten rikkipäästöt olivat jälleen esillä EU:n liikenneministerien kokouksessa Luxembourgissa 16. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edusti suurlähettiläs Marja Rislakki Suomen pysyvästä EU-edustustosta.

Komissio kertoi ministereille Brysselissä 1. kesäkuuta järjestämästään seminaarista, jossa käsiteltiin IMO:n rikkipäätöksen vaikutuksia ja sitä, miten merenkulkualan mahdollisuuksia sopeutua päätöksen voimaantuloon pystyttäisiin tukemaan. Asia otettiin neuvoston asialistalle Suomen aloitteesta.

Suomi muistutti, että ennen matalarikkiseen polttoaineeseen siirtymistä on varmistettava, ettei siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia ja että merenkulkualalla on todelliset edellytykset noudattaa päätöstä. Suomi korosti, että päätöksen voimaantulon vuosi 2015 on todella lähellä. Suomi piti tarpeellisena jatkaa yhteistyötä alan kanssa sekä tukea teknologian kehitystä, erityisesti valtiontukia mahdollisimman laajamittaisesti hyödyntämällä. Myös Viro, Hollanti ja Ruotsi olivat huolissaan päätöksen vaikutuksista teollisuuden kilpailukyvylle ja liikenteen siirtymisestä mereltä maalle.

Komissaari Kallas katsoi tilanteen olevan monimutkainen ja totesi tarpeen käydä yhdessä alan kanssa tiivistä vuoropuhelua ratkaisujen löytämiseksi erityisesti teknologian keinoin. Komissaari painotti, että parhaat keinot noudattaa päätöstä jäävät kuitenkin alan itsensä päätettäviksi tilannekohtaisesti. Komissio tulee lähiaikoina antamaan ehdotuksen rikkidirektiivin linjaamisesta IMO-päätöksen mukaiseksi.

Ministerit keskustelivat myös liikenteen valkoisesta kirjasta, jossa linjataan EU:n liikennepolitiikan pitkän aikavälin tavoitteita. Valkoisen kirjan päätavoitteena on kilpailukykyisen ja kestävän liikennejärjestelmän rakentaminen liikkuvuutta rajoittamatta. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää 60 % vuoteen 2050 mennessä.

Ministerit laajalti ottaen tukivat komission esittämiä tavoitteita ja keinoja, joskin useissa puheenvuoroissa korostettiin jäsenvaltioiden eroavuuksia ja tarvetta EU-tasolla keskittyä toimiin, joissa yhteistyö tuo lisäarvoa. Myös Suomi totesi olevansa tyytyväinen valkoiseen kirjaan ja pitävänsä erityisen hyvänä, että valkoisessa kirjassa kiinnitetään huomiota liikennepolitiikan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen sekä olemassa olevien resurssien tehokkaampaan käyttöön.

Neuvosto hyväksyi myös yleisnäkemykset rautatieliikenteen sisämarkkinoita koskevan ensimmäisen rautatiepaketin uudistamisesta sekä Euroopan meriturvallisuusvirastoa koskevasta asetuksesta.

Lisätietoja
Ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 040 7549871