Ämbetsverkens utredningar om taxeregleringens konsekvenser är färdiga

Tiedote 21.01.2020 10.10 fi sv en

Taxi, vägskylt (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)

Kommunikationsministeriet har tagit emot Transport- och kommunikationsverkets, Konkurrens- och konsumentverkets och Skatteförvaltningens utredningar om konsekvenserna av den reviderade taxeregleringen. Utredningarna kan läsas i statsrådets projektdatabas.

Kommunikationsminister Sanna Marin tillsatte sommaren 2019 en utredning för att klarlägga hur taxeregleringen fungerar och för att lägga fram förslag för att avhjälpa påträffade problem. Utredningen baserar sig på regeringsprogrammet, där bland annat aspekter som gäller säkerheten i taxitrafiken, bekämpningen av grå ekonomi, insynen i prissättningen, tillgången till tjänster och tillgång till taxi i hela landet betonas.

”Bekymren har varit befogade”, konstaterar den nyligen utnämnda kommunikationsministern Timo Harakka. Transport- och kommunikationsverket har utifrån omfattande enkätundersökningar konstaterat att priserna har stigit och att kundernas trygghetskänsla har försämrats. Skatteförvaltningen har bedömt ändringarna i taxiregleringen med tanke på den grå ekonomin. Konkurrens- och konsumentverket lyfter fram problem i samband med konkurrensutsättningen av offentligt understödda transporter.

Revideringen av taxeregleringen var ett led i totalreformen av lagstiftningen om transportmarknaden. Den lag om transportservice som reformen resulterade i trädde i huvudsak i kraft den 1 juli 2018.

Vad händer härnäst?

Ministeriet bereder utifrån ämbetsverkens utredningar en bedömningspromemoria som publiceras i början av året.

”Ett lagstiftningsprojekt för att åtgärda missförhållanden inleds genast. Målet är att lagändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2021”, fastställer minister Harakka.

Ytterligare information

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 342 585, Twitter @op_rantala
Förfrågningar om intervjuer med minister Harakka riktas till Matti Sadeniemi, tfn 040 586 7234