Ändringar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

Tiedote 03.01.2017 11.03 fi sv en

Ändringar i bestämmelserna om alkolås

I lagen om alkolås, som trädde i kraft vid utgången av år 2016, finns bestämmelser om att godkänna och släppa ut på marknaden alkolås samt om att använda alkolås i vägtrafiken. Lagen gäller alkolås vid alkolåsövervakad körrätt. Övrig användning omfattas inte av bestämmelserna. Enligt den nya lagen registrerar man inte heller längre uppgifter om användningen av alkolås i importörernas register. Därutöver flyttas de bestämmelser som gäller alkolåsövervakad körrätt till körkortslagen. Ändringarna i lagen om alkolås och körkortslagen trädde i kraft den 30 december 2016.

Finansieringen för att främja säkerheten i vägtrafiken utvidgas

Finansieringen för att främja säkerhetsverksamhet för vägtrafiken ändrades i början av år 2017. Finansieringen blir ett statsunderstöd som består dels av ett allmänt understöd, dels av ett projektunderstöd, vilket leder till ett större antal stödmottagare av varierande slag. Med det allmänna understödet finansieras de lagstadgade trafiksäkerhetsaktörernas, alltså Trafikskyddets och Trafikförsäkringscentralens, verksamhet. Statsunderstödet är främst avsett för regionala och lokala projekt. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Trafiksäkerhetsverket Trafi. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2017.

Ändringar som rör tunga fordon

Registreringsbevisen för fordon blev elektroniska redan i fjol. Från början av januari behöver inte heller registreringsbeviset i pappersform för tunga fordon finnas med i bilen.

Kraven på vinterdäck för tunga fordon började gälla den 2 januari 2017. I fortsättningen ska lastbilar, bussar och personbilar med en totalmassa som är över 3,5 ton, samt traktorer med en konstruktiv hastighet som är över 60 kilometer per timme, under tiden december-februari ha vinterdäck på fordonets drivaxlar. Även kravet på spårdjupet på vinterdäck på tunga fordon blir strängare. Målet med användningen av vinterdäck och större spårdjup är att förbättra trafiksäkerheten och smidigheten när det gäller den tunga trafiken.

Trafis avgifter sänks

En del av de avgifter som Trafiksäkerhetsverket Trafi tar ut sjunker något vid årsskiftet. I Trafis kundtjänst kostar en registreringsanmälan utan bilagor, en utskrift av registreringsintygets del I och II, en ändring eller en utskrift av provnummerintyg samt en kopia av teknisk del från början av januari 9,50 euro i stället för 10 euro. Det pris som Trafis kundtjänst tar ut för avställning av ett fordon sjunker från 20 euro till 18 euro och en registreringsanmälan med bilagor från 18 euro till 17 euro. Att själv ta ut en utskrift av registreringsintygets del I och II kostar i fortsättningen 3 euro i stället för 4 euro.

Samtidigt sjunker priset även på vissa specialregistreringstjänster. Avgiften för förflyttningstillstånd sjunker från 18 euro till 16 euro, för korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter från 10 euro till 9,50 euro och för registrering av diplomatbil från 10 euro till 9,50 euro.

Priset på en serietillverkad registreringsskylt för ett fordon sjunker från 6 euro till 4,50 euro och priset på andra registreringsskyltar, såsom en export-, tull- eller specialskylt, från 9 euro till 6,5 euro. Den avgift som tas ut för beslut om beviljande av specialtecken sjunker från 900 euro till 850 euro.

Förteckningen över Trafis avgiftsbelagda prestationer kompletteras med en ny avgift på 180 euro för beviljande av tillstånd för undantag från kraven på största tillåtna mått och massor för fordon registrerat i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kraven på att anlita lots och ordna lotsexamina lindras

Vid årsskiftet blev kraven på att anlita lots lindrigare för små fartyg, bogserkombinationer och isbrytare. Det blev också enklare att ordna lotsexamina. Samtidigt börjar också VTS-myndigheten övervaka lotsningen och ta emot meddelanden från fartygen om att anlita lots. Lotsningslagen trädde i kraft den 1 januari 2017.