Ännu långt kvar till målen för trafiksäkerheten

Uutinen 23.09.2010 09.20 fi sv

Trafiksäkerheten har blivit bättre, men för olyckor med personskador och för de unga visar statistiken en utveckling som inte går i rätt riktning. En arbetsgrupp inom delegationen för trafiksäkerhetsärenden publicerade den 23 september 2010 en bakgrundsrapport, som innehåller information om hur trafiksäkerheten utvecklas och en bedömning av vad som bör förbättras i trafiksäkerhetsarbetet.

I bakgrundsrapporten granskas och jämförs hur trafiksäkerheten har utvecklats enligt åldersgrupper, typer av väganvändare och typer av olyckor. I rapporten ingår också analyser av olyckor som under de senaste åren inträffat i vägtrafiken och som lett till dödsfall och personskador. I rapporten har trafiksäkerheten granskats i femårsperioder.

I långt perspektiv har trafiksäkerheten långsamt förbättrats. Antalet förolyckade i vägtrafiken har minskat. Av de olyckor i vägtrafiken som leder till dödsfall inträffar 70 procent på landsvägarna och 30 procent i tätorterna.

I olyckor som lett till personskador har antalet skadade under de senaste tio åren förblivit på nästan samma nivå. De olyckor som leder till personskador fördelar sig jämt mellan landsvägarna och tätorterna, men tätorternas andel växer långsamt.

Av dem som förolyckats och skadats i vägtrafiken är i medeltal var tredje en ung person. Antalet personskador bland unga mopedförare har mer än fördubblats under de senaste tio åren.