null Anslagen för kommunikationsministeriets förvaltningsområde i planen för de offentliga finanserna

Anslagen för kommunikationsministeriets förvaltningsområde i planen för de offentliga finanserna

Tiedote 12.05.2021 16.10 fi sv en

Väg och skog (Bild: Shutterstock)

Den 12 maj fattade statsrådet beslut om planen för de offentliga finanserna 2022–2025, som också innehåller ett beslut om ramarna för statsfinanserna.

Anslagen för kommunikationsministeriets förvaltningsområde är i genomsnitt 3,25 miljarder euro per år under ramperioden.

Det årliga anslaget för basunderhållet av transportinfrastrukturen är i genomsnitt 1,3 miljarder euro under ramperioden. Målet är att bromsa ökningen av det eftersatta underhållet och minska det. Vid dimensioneringen av anslagen för basunderhållet av transportinfrastrukturen har beaktats den tidigareläggning av 50 miljoner euro från 2022 till 2021 som föreslås i den tredje tilläggsbudgeten för 2021.

Det årliga anslaget för utveckling av trafikledsnätet är i genomsnitt 344 miljoner euro. I anslaget har beaktats den besparing på 110 miljoner euro som riktas till förvaltningsområdet från och med 2023. Den slutliga fördelningen av besparingen avgörs vid ramförhandlingarna nästa vår. Kommunikationsministeriet bereder fördelningen med beaktande av utvecklingsbehov inom förvaltningsområdet.

Av stödet till kollektivtrafiken anvisas varje år 20 miljoner euro för klimatbaserade åtgärder.

Ytterligare information:

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377