null Arbetsgrupp understöder inte försök med engelska i linjelotsningen

Arbetsgrupp understöder inte försök med engelska i linjelotsningen

Tiedote 23.03.2007 10.36 sv

En arbetsgrupp som utrett frågan anser att man i Finland inte skall inleda något försök att använda engelska som språk i linjelotsningen. För närvarande används finska och svenska.

Arbetsgruppens uppgift var att utreda vilka för- och nackdelar det skulle ha att man i ett tidsbundet försök använder engelska och vilka förändringar det skulle förutsätta i lotsningslagen. I sin slutrapport konstaterar arbetsgruppen att ett tidsbundet försök är svårt att genomföra. Försöket skulle inte inverka i någon högre grad på logistikkostnaderna och effekterna skulle inte fördelas jämlikt mellan aktörerna i branschen.

Utöver ett försök med att använda engelska borde man undersöka också andra sätt att minska logistikkostnaderna. Lotsningsavgifterna borde enligt rapporten klarare än för närvarande baseras på de faktiska kostnaderna som förorsakas av lotsningen. Det är också skäl att se över Lotsverkets mål för resultat och intäktsföring.

Vissa intresseorganisationer för befraktare, rederier och hamnar har ansett det nödvändigt att man i Finland kunde få linjelotsbrev också på engelska. Som motivering för förändringen har man framfört bland annat att branschens logistikkostnader skulle minska.

Enligt arbetsgruppen är förutsättningen för att man permanent kunde ta i bruk engelska språket att man utreder riskhanteringsmetoderna. I rapporten föreslås att kommunikationsministeriet ger Sjöfartsverket i uppdrag att göra en sådan utredning.

Arbetsgruppen gjorde också en utredning av hur lotsningslagen fungerar och vilka eventuella behov det finns att revidera den. Arbetsgruppen föreslår att lotsningslagen bland annat ändras så, att man blir skyldig att anlita lots också på de upptagnings- och avlämningsplatser för lotsar som finns utanför farlederna. Lotsningstjänst kunde på befälhavarens begäran ges också på öppet hav, till exempel vid förflyttning från en hamn till en annan.

Användning av två lotsar föreslås bli möjlig till exempel vid exceptionella väderleks- eller isförhållanden. Sjöfartsverket föreslås få rätt att i större omfattning än för närvarande bevilja undantag från skyldigheten att anlita lots, om det är uppenbart oändamålsenligt eller oskäligt besvärligt att följa bestämmelserna.

Kommunikationsministeriet tillsatte arbetsgruppen i början av 2006. I arbetsgruppen var sjöfartsbranschens och hamnarnas intresseorganisationer representerade.Ytterligare information:
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn (09) 160 28009 eller 0400 659 324

Luotsauksen kehittäminen. Työryhmän loppuraportti (Utveckling av lotsningen i Finland. Arbetsgruppens slutrapport). Kommunikationsministeriets publikationer 14/2007. Finns på ministeriets webbplats www.mintc.fi/julkaisut