null Arbetsgrupp utreder konkurrensutsättning av järnvägarnas persontrafik

Arbetsgrupp utreder konkurrensutsättning av järnvägarnas persontrafik

Tiedote 26.01.2009 09.22 fi sv

Kommunikationsminister Anu Vehviläinen har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda konkurrensutsättning av järnvägarnas persontrafik inom fjärrtrafiken och stadsregionernas närtrafik utanför huvudstadsregionen.

Arbetsgruppen har i uppdrag att utreda möligheterna till konkurrensutsättning av järnvägarnas persontrafik och dess lämplighet i Finland. Ordförande för arbetsgruppen är rådet för internationella ärenden Minna Kivimäki från kommunikationsministeriet. Arbetsgruppens verksamhetsperiod räcker till slutet av 2009.

- I Finland har man traditionellt förhållit sig negativt till konkurrensutsättning av persontrafiken på järnvägarna. Som exempel har man bland annat pekat på hur England misslyckades med att öppna persontrafiken för konkurrens. Inte heller jag tänker kasta in järnvägstrafiken i Finland i fri konkurrens. Jag anser emellertid att det är viktigt att vi hos oss kan granska frågan utgående från sakargument och utan att hetsa upp oss, säger Vehviläinen.

I många av EU:s medlemsländer konkurrensutsätts också persontrafiken, eftersom man ansett att det höjer servicenivån och sänker priserna. Den nationella persontrafiken har emellertid inte öppnats för konkurrens i EU:s lagstiftning.

Redan tidigare har kommunikationsministeriet i enlighet med regeringsprogrammet tillsatt en arbetsgrupp för att utreda konkurrensutsättning av persontrafiken på området för arbetspendling i huvudstadsregionen. Avsikten är att arbetsgruppernas resultat granskas som en helhet i slutet av året.

Den inhemska godstrafiken öppnades för konkurrens i början av 2007, men än så länge har inga nya operatörer kommit in på marknaden. Bland annat höga kostnader för materiel och en spårbredd som avviker från det övriga EU-området gör det svårt att komma in i branschen.

Ytterligare information

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325, 0440 581 030
rådet för internationella ärenden Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013, 040 754 9871
konsultativa tjänstemannen Sabina Lindström, tfn (09) 160 28576, 040 527 6103