null Arbetsgrupper ska främja den offentliga informationens tillgänglighet

Arbetsgrupper ska främja den offentliga informationens tillgänglighet

Tiedote 11.02.2010 16.59 fi sv

Kommunikationsministeriet och finansministeriet har tillsatt tre arbetsgrupper för att utreda hur man kan förbättra den offentliga informationens tillgänglighet och hur man kan främja användningen av offentlig information så att det gagnar både den offentliga och den privata sektorn.

Basregistren i Finland är både till sin kvalitet och sin täckning av toppklass. De används i stor omfattning både inom den offentliga förvaltningen och i den privata sektorn. Många processer har automatiserats utgående från dem. Också samarbetet mellan basregistren är unikt.

Också mycket annan betydelsefull information har skapats inom den offentliga förvaltningen. En del av informationen står fritt till förfogande, en del är avgiftsbelagd. Det finns skillnader också beträffande villkoren för användandet. Att en del av informationen är avgiftsbelagd och att grunderna för prissättningen varierar har försvårat ett fullt utnyttjande av registren.


FM undersöker prissättningen
och tekniken

Två arbetsgrupper tillsatta av finansministeriet ska få sitt arbete färdigt före utgången av 2011.

Målsättningen för den första arbetsgruppen är att olika typer av information, som har en enhetlig prissättning och lika licensvillkor, ska stå till buds för dem som behöver den. Den andra arbetsgruppen ska definiera databasernas gemensamma tekniska gränsytor, där information kan sökas på maskinspråk. Grupperna ska också utreda om det behövs ändringar i lagstiftningen.

Avsikten är att man ska kunna öppna informationen utan att integritetsskyddet äventyras. Inom den offentliga förvaltningen finns det många register med information som omfattas av integritetsskyddet. Också i de här fallen kan det vara möjligt att publicera sammandrag och statistiskt material på en nivå där de enskilda personerna inte går att känna igen. Man kommer inte heller att öppna information som är central för den nationella säkerheten.

Arbetsgrupperna leds av statens IT-direktör Yrjö Benson och konsultativa tjänstemannen Jukka Uusitalo från finansministeriet.


KM utreder
hur användningen kan främjas

Kommunikationsministeriets arbetsgrupp har i uppgift att bedöma vilka hinder det finns för den offentliga informationens tillgänglighet och hur man kan avlägsna dem. Arbetsgruppen ska göra de förslag som behövs för att användandet av offentlig information ska främjas och definierar de principer som stöder denna strävan. Den information som avses är till exempel kartor, väderleksrapporter, lagstiftning, statistiska uppgifter och olika register.

Arbetsgruppen ska definiera med vilka medel man kan öka informationens tillgänglighet och vilken praxis man bör skapa för att utnyttjandet av informationen ska bli bättre. På utvalda områden ska man starta försök med målet att klarlägga bl.a. de funktionella och rättsliga utmaningarna, efterfrågan och nyttan av informationen.

Förutom de ekonomiska och samhälleliga verkningarna bör arbetsgruppen undersöka till exempel utmaningar som anknyter till konkurrens och upphovsrätt.

Dessutom granskar arbetsgruppen verkningarna av att offentlig information nyanvänds och bedömer vilka nationella åtgärder som behövs för att förverkliga EU:s riktlinjer om att nyanvändning av information bör underlättas.

Ordförande för arbetsgruppen är biträdande avdelningschef Kristiina Pietikäinen från kommunikationsministeriet. I arbetsgruppen ingår också representanter för företag. Gruppen ska ge sina preliminära förslag i slutet av maj och den slutliga utredningen senast den 31 december 2010.

Ytterligare information

KM
biträdande avdelningschef Kristiina Pietikäinen, tfn (09) 160 28676 eller 040 522 2122
konsultativa tjänstemannen Taru Rastas, tfn (09) 160 28617 eller 040 715 5075

FM
statens IT-direktör Yrjö Benson, tfn (09) 160 33255 eller 040 558 2142
konsultativa tjänstemannen Jukka Uusitalo, tfn (09) 160 33207 eller 040 480 5450