null Bedömningspromemoria om ändringsbehoven i postlagen på remiss

Bedömningspromemoria om ändringsbehoven i postlagen på remiss

Tiedote 19.01.2021 10.30 fi sv en

(Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om en bedömningspromemoria där man går igenom nuläget för och framtidens utmaningar på postmarknaden, postlagens centrala innehåll samt bedömer ändringsbehov och alternativ för postlagen.

Bedömningspromemorian baserar sig på slutrapporten från en av statsrådet tillsatt arbetsgrupp. Slutrapporten publicerades i augusti 2020. Syftet med promemorian är att presentera lagstiftningsprojektets innehåll och framskridande samt att begära synpunkter av intressentgrupper.

Postarbetsgruppen hade till uppgift att utreda vilka alternativ det finns när det gäller att trygga postutdelningen och utdelningen av tidningar i hela landet samt postutdelningen i glesbygden och i skärgården.

I bedömningspromemorian presenteras förslag i enlighet med arbetsgruppens slutsatser samt förslag som framkommit under tjänstemannaberedningen om att ändra postlagen så att den bättre motsvarar nuläget på marknaden och den framtida utvecklingen samt användarnas förändrade behov.

Bedömningspromemorian gäller de ändringar som ska göras i postlagen, och i den behandlas inte närmare det distributionsstöd för utdelning av tidningar som samtidigt bereds vid ministeriet.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 15 februari 2021. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi. Utlåtandena är offentliga.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag. Avsikten är att utkastet till regeringsproposition ska sändas på remiss våren 2021, före vilket det ska ordnas ett öppet diskussionsmöte för intressentgrupper. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas hösten 2021.

Ytterligare information:

Sissi Kohtala, specialsakkunnig, tfn 050 356 3943

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916