null Bedömningspromemoria om lagring av förmedlingsuppgifter vid e-kommunikation på remiss

Bedömningspromemoria om lagring av förmedlingsuppgifter vid e-kommunikation på remiss

Tiedote 25.03.2021 16.05 fi sv en

En ung kvinna använder mobiltelefon. (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt en bedömningspromemoria om lagring av förmedlingsuppgifter vid e-kommunikation på remiss. Ministeriet ber remissinstanserna yttra sig om behovet av ändringar i den finska lagstiftningen.

Skyddet för kommunikationens konfidentialitet, skyddet för personuppgifter och skyddet för privatlivet omfattar utöver meddelandenas innehåll även förmedlingsuppgifterna vid elektronisk kommunikation. Till dessa uppgifter hör bland annat mobiltelefonnummer, abonnentens namn samt tid och plats för kommunikationen. Förmedlingsuppgifterna ger information om personen, även om de inte avslöjar innehållet i kommunikationen.

År 2006 antog Europeiska unionen ett direktiv om skyldigheten att lagra förmedlingsuppgifter vid e-kommunikation (”data retention”), men 2014 konstaterade EU-domstolen att direktivet var ogiltigt. Enligt domstolen ingrep direktivet i oproportionerlig hög i skyddet av medborgarnas personuppgifter och privatliv.

För att förmedlingsuppgifterna ska vara tillgängliga för myndigheterna till exempel för brottsutredning har största delen av EU:s medlemsstater nationella bestämmelser om skyldigheten att lagra förmedlingsuppgifter. EU-domstolen har med jämna mellanrum av medlemsstaternas domstolar fått begäran om förhandsavgörande om huruvida de nationella bestämmelserna uppfyller kraven i EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

EU-domstolen fattar beslut om lagringsskyldigheten

EU-domstolen har nyligen meddelat flera förhandsavgöranden om hurdana nationella bestämmelser om lagringsskyldighet som uppfyller kraven direktivet om integritet och elektronisk kommunikation och stadgan om de grundläggande rättigheterna. Dessa avgöranden gäller inte direkt den finska lagstiftningen. Alla medlemsstater måste dock ta hänsyn till avgörandenas innehåll. En motsvarande bedömning av hur domstolens avgöranden inverkar på den nationella lagstiftningen gjordes senast 2017.

Slutsatsen i bedömningspromemorian är att de nya förhandsavgörandena inte föranleder några omedelbara ändringsbehov i den nationella lagstiftningen. Vid bedömningen upptäcktes dock vissa frågor som bör beaktas mer detaljerat om regleringen ändras i framtiden.

Vissa begäran om förhandsavgörande om lagringsskyldighet är fortfarande under behandling vid domstolen. Också den föreslagna förordningen om dataskydd vid elektronisk kommunikation, som ännu förhandlas på EU-nivå, kommer att ändra rättsläget. Rättsläget utvecklas alltså fortfarande, och därför måste bedömningen av huruvida den finska lagstiftningen överensstämmer med unionsrätten vid behov uppdateras.

Vad händer härnäst?

Bedömningspromemorian om skyldigheten att lagra förmedlingsuppgifter vid e-kommunikation sändes på remiss den 24 mars 2021. Remisstiden går ut den 11 maj 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av ärendet som tjänsteuppdrag.

Mer information

Tuomas Kaivola, konsultativ tjänsteman, tfn 050 525 8367

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975, Twitter: @mrautavirta