Byggandet av bredband i glesbygden underlättas

Tiedote 28.06.2017 12.29 fi sv

Det offentliga stödet för byggande av bredband utvidgas. En lagändring som gäller byggande av bredband träder i kraft den 15 juli 2017.

Lagändringen rör projektet Snabbt bredband, som startade år 2010 och syftar till att främja byggandet av bredband i glesbygden med offentligt stöd. Målsättningen med lagändringen är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för både nya och gamla bredbandsprojekt och därmed förbättra tillgången till snabbt bredband i synnerhet i småhus- och glesbygdsområden.

- Det finns behov av mycket snabba förbindelser överallt i Finland, även i glest befolkade områden. Genom lagändringen vill vi bidra till att allt fler finländare har tillgång till en driftsäker och snabb datakommunikationsförbindelse, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Lagändringen förbättrar verksamhetsförutsättningarna för både nya och gamla projekt. När det gäller nya projekt blir den stödberättigade andelen av projektet större, då stöd inte längre beviljas på basis av befolkningstätheten i området. Dessutom förstoras det stödberättigade accessnätets andel, och när det gäller den andel som inte berättigar till stöd förkortas sträckan från en sådan anslutningspunkt där det kan tillhandahållas avancerade kommunikationstjänster. De ändringar som innebär att stödberättigandet utvidgas gäller projekt för vilka landskapsförbundet inte har utlyst stöd före lagens ikraftträdande.

För gamla projekt i sin tur förbättras verksamhetsförutsättningarna genom att olika tilläggsstöd tillåts för projekt som inletts före lagändringen 2012, bland annat i form av garantier och förmånliga lånevillkor. Till dessa hör stödnivåer på 90 procent, möjlighet till garantier på 100 procent i vissa fall och möjlighet till förhandsbetalning. Ändringarna gör det lättare för stödmottagare att inleda affärsverksamhet och säkra dess lönsamhet samt att få tillräcklig finansiering.

På projekt för vilka landskapsförbundet utlyser stöd efter lagändringens ikraftträdande tillämpas härefter EU:s allmänna gruppundantagsförordning. För stödmottagarna kommer Kommunikationsverket att utarbeta tydliga anvisningar med information om de villkor som gäller stödmottagarna. På både nya och gamla projekt tillämpas lagen om stöd för bredband.

Till lagen har fogats en bestämmelse enligt vilken en stödansökan till Kommunikationsverket ska göras senast den 31 december 2018 och en ansökan om utbetalning senast den 30 juni 2019.

Lagändringen hör till regeringens spetsprojekt för avveckling av normer och främjar tillväxtmiljön för digital affärsverksamhet. Ändringarna minskar den administrativa bördan både för dem som ansöker om stöd och för Kommunikationsverket, då ändringen innebär att processen för beviljande av stöd och till exempel analysen av om ett nät kan beviljas stöd blir enklare.

Ytterligare information:

enhetsdirektör Ari-Pekka Manninen, tfn 050 594 2679

överinspektör Pauli Pullinen tfn 040 522 1707