null Datan vapaa liikkuvuus varmistetaan EU-alueella

Datan vapaa liikkuvuus varmistetaan EU-alueella

Tiedote 17.01.2019 14.43 fi sv en

Kuvituskuva, nainen työskentelee tietokoneella (Kuva: Shutterstock)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, ettei tiedolle aseteta perusteettomia sijaintirajoituksia. Asetuksen tavoitteena on poistaa tietojen vapaan liikkuvuuden esteet Euroopan unionissa. Näin tehostetaan tiedon hyödyntämistä ja parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa ja läpinäkyvyyttä.

Tavoitteena on myös edistää datataloutta ja uusien teknologioiden, kuten rajat ylittävien autonomisten järjestelmien ja tekoälyn kehittämistä.

Jatkossakin tiedoille on mahdollista asettaa sijaintirajoituksia yleisen turvallisuuden perusteella. Rajoituksille on kuitenkin luvassa läpinäkyvyyttä: Jokaisen EU-maan on julkaistava tiedot asettamistaan rajoituksista.

Asetus ei myöskään koske tietojenkäsittelyä, joka liittyy kansalliseen turvallisuuteen tai jota julkinen sektori toteuttaa itse.

Asetuksella ei ole vaikutusta henkilötietojen käsittelyyn, siitä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa.

Lisäksi asetuksella tavoitellaan varmuutta tiedon saatavuudesta. Viranomaisyhteistyötä varten jokaiseen jäsenvaltioon perustetaan yhteyspiste. Asetuksella ei kuitenkaan ei laajenneta viranomaisten toimivaltaa tietojen pyytämisessä. Se määräytyy olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Hallitus esittää, että keskitettynä yhteyspisteenä Suomessa toimisi Liikenne- ja viestintävirasto. Tämä määriteltäisiin sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta sovelletaan automaattisesti kaikissa EU-maissa heti niiden tultua voimaan. Niitä ei tarvitse erikseen saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuli voimaan 18.12.2018. Asetuksen soveltaminen alkaa kuuden kuukauden päästä voimaantulosta eli alkukesästä 2019. Jäsenvaltioilla on kuitenkin kaksi vuotta aikaa kartoittaa ja arvioida sijaintirajoitukset.

Liikenne- ja viestintäministeriön 18.12.2018 nimittämä työryhmä kartoittaa olemassa olevia datan sijaintirajoituksia. Selvityksen perusteella arvioidaan myöhemmin lainsäädännön ja käytäntöjen muutostarve. Työryhmän toimikausi päättyy 30.6.2019

[Korjattu tiedotteen ensimmäisen lauseen sanajärjestystä 17.1.2019 klo 15.14 ja toiseksi ja kolmanneksi viimeisen lauseen sanajärjestystä 17.1.2019 klo 20.24]

 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tuomas Kaivola, p. 050 525 8367