null De temporära ändringarna i lagstiftningen om trafik och transport träder i kraft den 1 juni

De temporära ändringarna i lagstiftningen om trafik och transport träder i kraft den 1 juni

Tiedote 28.05.2020 13.30 fi sv en

Bilar och en bus på vägen (Foto: Shutterstock)

Det görs temporära ändringar i den lagstiftning som gäller kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Genom ändringarna underlättar man medborgarnas och företagens verksamhet och tryggar att transporterna fungerar under undantagsförhållandena till följd av coronavirusepidemin. 

Ändringarna gäller flera lagar. Regeringen framställde den 28 maj 2020 att lagarna ska stadfästas. De träder i kraft den 1 juni 2020.

Ändringar i tidtabeller och rutter för kollektivtrafiken

Anmälningstiden för dem som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken ska förkortas från 60 dagar till fem dagar genom ändringen av lagen om transportservice. Genom detta blir det möjligt för aktörer inom kollektivtrafiken att ändra t.ex. sina tidtabeller snabbare än för närvarande och på så sätt anpassa sin affärsverksamhet under föränderliga förhållanden.

Körtillstånd för taxiförare

I och med den ändring som görs i lagen om transportservice kan Transport- och kommunikationsverket på ansökan förnya körtillståndet för taxiförare så att sökanden lämnar in ett läkarintyg inom sex månader från det att körtillståndet förnyades. Detta gäller körtillstånd vars giltighet löper ut under tiden 16.3–31.10.2020.

Yrkeskompetens inom sjöfarten

Giltighetstiden för yrkeskompetens inom sjöfarten, såsom behörighetsbrev, certifikat för specialbehörighet och certifikat för lots, förlängs med sex månader från den dag det förnyats, under tiden 16.3–31.10.2020. Vid ifrågavarande tidpunkt kan man också avvika från kravet på provlotsning. Dessutom kan undantag från den behörighet som anges i bemanningsintyget sökas hos Transport- och kommunikationsverket. Ett fristående prov i fråga om behörigheten kan avläggas senast den 30 april 2021.

Säkerhetskontroller av fartyg

I och med lagändringen kan Transport- och kommunikationsverket bemyndiga ett klassificeringssällskap som det godkänt att utföra säkerhetskontroller av fartyg samt utfärda internationella säkerhetscertifikat. Dessa inspektioner gäller finska fartyg som befinner sig utomlands. Detta temporära bemyndigande tryggar smidigheten i varu- och godstrafiken och gäller till den 31 december 2020.

Ändringen av fartygsregisterlagen gör det möjligt att sända en kopia av fartygets mottagningshandling i stället för originalhandlingen. Ändringen gäller till och med den 31 oktober 2020.

Lagändringarna är i kraft en viss tid som varar några månader, dock högst till den 30 april 2021.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, regeringsråd, tfn 0295 342 367

Rita Linna, regeringsråd, tfn 0295 342 559.

ändringar i tidtabeller och rutter för kollektivtrafiken: Monika Mutanen, överinspektör, tfn 0295 342 125.

körtillstånd för taxiförare: Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 0295 342 609.

yrkeskompetens inom sjöfarten: Katja Peltola, överinspektör, tfn 0295 342 031

säkerhetskontroller av fartyg: Suvi Kankare, planerare, tfn 0295 342 105