null Delegation stöder säkerhetsarbetet i fråga om kommunikationsnät

Delegation stöder säkerhetsarbetet i fråga om kommunikationsnät

Tiedote 11.02.2021 13.27 fi sv en

Telekommunikation, serverrum (Foto: Shutterstock)

Den 11 februari 2021 tillsatte regeringen en delegation för nätsäkerhet. Delegationen har till uppgift att utvärdera och utveckla säkerheten i de inhemska kommunikationsnäten och att stödja myndigheternas beslutsfattande. Delegationens mandattid inleds den 15 februari 2021 och löper ut den 30 juni 2022.

Delegationen för nätsäkerhet har till uppgift att följa med utvecklingen av kommunikationsnät och kommunikationsteknik samt att lägga fram förslag för att förbättra nätsäkerheten. Delegationen kan även behandla andra cybersäkerhetsfrågor som statsrådet anvisat den.

– Delegationen stärker samarbetet kring cybersäkerheten och dess stora samhälleliga betydelse. Nationell säkerhet är ett villkor för ekonomisk framgång. Finlands framstegsvänliga modell har redan väckt stort intresse ute i världen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

I bakgrunden EU:s riktlinjer för 5G

Bakgrunden till tillsättandet av en delegation utgörs av EU:s gemensamma riskbedömning i fråga om säkerheten i 5G-näten, som gjordes under Finlands ordförandeskap, och EU:s 5G-verktygslåda som utarbetades i januari 2020 och som innehåller rekommendationer om hur 5G-säkerheten kan förbättras. Delegationen bygger på de nya bestämmelser i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation som trädde i kraft vid ingången av 2021 och som utgör en del av genomförandet av EU:s gemensamma riktlinjer och verktygslåda i Finland.

Avdelningschef Laura Vilkkonen vid kommunikationsministeriet är ordförande för delegationen och vice ordförande är ambassadören för cybersäkerhet Janne Taalas från utrikesministeriet.

Arbetsgruppen består av företrädare för försvarsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och finansministeriet. I arbetsgruppen ingår dessutom företrädare för Transport- och kommunikationsverket, Skyddspolisen, Försvarsmakten och Suomen erillisverkot Oy. I arbetsgruppen ingår också teleföretagen Elisa Abp, Telia Finland Abp, DNA och Ficom ry.

Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817, Twitter: @vilkkonen

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 050 303 2686, Twitter: @ImmonenElina