null Den nya fordonslagen ska stå i linje med ändringarna i motsvarande EU-reglering

Den nya fordonslagen ska stå i linje med ändringarna i motsvarande EU-reglering

Tiedote 14.01.2021 13.35 fi sv en

Bil på vägen på vintern (Bild: Shutterstock)

Lagstiftningen om godkännande av fordon och marknadskontroll har uppdaterats så att den motsvarar den ändrade EU-regleringen. I fortsättningen föreskrivs det i fordonslagen endast om godkännande av nya fordon som hör till de nationella fordonskategorierna och utrustning samt om marknadskontroll av dem. Nationella fordonskategorier och nationell utrustning är motorredskap, terrängfordon, dubbar och dubbdäck.

Bestämmelser om godkännande och marknadskontroll av andra fordonskategorier, alltså bilar (M, N), bilsläpvagnar (O), mopeder och motorcyklar (L), traktorer (T, C) traktorsläpvagnar (R) och släpanordningar (S), finns i EU-lagstiftningen.

Samtidigt träder de sanktioner som EU-regleringen förutsätter för brott mot skyldigheterna i anslutning till fordonsreglering i kraft. I fortsättningen kan Transport- och kommunikationsverket för brott mot skyldigheterna ge företag en påföljdsavgift på högst 30 000 euro. 

Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att de fordon som säljs och importeras är säkra för människors hälsa, egendom och miljön och att de inte medför fara om de installeras och används på rätt sätt.

Dessutom har hela fordonslagen förtydligats genom flera strukturella och lagtekniska ändringar.

Regeringen föreslog den 14 januari 2021 att republikens president ska stadfästa den nya fordonslagen och de lagändringar som hänför sig till den. Lagen avses träda i kraft den 1 mars 2021.

Ytterligare information:

Eeva Asikainen, överinspektör, tfn 050 522 6204

Jenni Rantio, regeringsråd, tfn 050 534 7647