null Den nya sjötrafiklagen i kraft den 1 juni

Den nya sjötrafiklagen i kraft den 1 juni

Tiedote 29.05.2020 12.55 fi sv en

En motorbåt. Bild: Shutterstock.

Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft måndagen den 1 juni 2020. Genom den nya lagen moderniseras och sammanförs trafikreglerna för sjötrafiken och bestämmelserna om sjötrafikmärken. Målet med lagen är att förbättra säkerheten inom sjötrafiken, att främja ett ansvarsfullt båtliv och att möjliggöra automatisering.

Med reformen förtydligas myndigheternas roller och uppgifter i fråga om sjötrafiken och klargörs förhållandet mellan sjötrafiklagen och sjölagen. Sjötrafikreglerna gäller i princip både handelssjöfart och fritidsbåtstrafik, medan bestämmelserna i sjölagen huvudsakligen reglerar handelssjöfarten.

Ändringar i befälhavarens roll, bestämmelserna om hyresbåtar och sanktionssystemet

En betydande förändring är de nya bestämmelser om befälhavare för fritidsbåtar som tas in i lagen. I fortsättningen ska fritidsbåtar och andra nöjesfarkoster ha en befälhavare som svarar för farkostens gång och passagerarnas säkerhet. Båtens befälhavare ska bland annat ansvara för att passagerarna är iklädda flytplagg om förhållandena, till exempel vädret eller sjögången, kräver det.

I och med den nya lagen lindras regleringen av hyresbåtar och sanktionssystemet moderniseras. Målet med reformerna är att underlätta uthyrningen av båtar och att främja delningsekonomi.

I samband med reformen av sanktionssystemet införs ett i huvuddrag likadant system för avgift för trafikförseelse som det som tillämpas inom vägtrafiken i och med den nya vägtrafiklagen. Systemet ersätter det nuvarande systemet med ordningsbot för smärre förseelser, men avgiftsnivån förblir oförändrad.

Internationell reglering som utgångslägeEftersom det finns mycket detaljerade bestämmelser om dem som färdas på vatten och deras beteende även på internationell nivå har den internationella regleringen använts som utgångsläge för den nya lagen. Samtidigt har man i reformen fästs särskild vikt vid de specialbestämmelser som förutsätts för t.ex. kanaltrafiken, inklusive bestämmelserna om trafiken i Saima kanal. Sjötrafiklagen har beretts i samarbete med Transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafikledsverket och intresseorganisationer inom sektorn.

Den nya lagen innehåller också bestämmelser om användningen av utrustning i farkoster, bestämmelser om registrering av farkoster och behörighetskrav för befälhavare på nöjesfartyg som är större än en fritidsbåt.

Vad händer härnäst?

Sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020.

Information om reformen av sjötrafiklagen finns på Traficoms webbplats (på finska):

https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020

På sociala medier används hashtaggen #vesiliikennelaki2020 (#sjötrafiklagen2020).

Mer information:

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 040 544 9673

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter: @WirenSini