null Digital information möjliggör fjärrlotsning – lagändring krävs

Digital information möjliggör fjärrlotsning – lagändring krävs

Tiedote 16.02.2018 15.30 fi sv en

Lotsningslagen behöver ändras. Avsikten med ändringen är att möjliggöra försök där lotsen med Trafiksäkerhetsverkets tillstånd kan sköta sina uppgifter utanför det fartyg som lotsas. Lotsning utanför fartyget kallas också för fjärrlotsning.

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om den regeringsproposition som gäller en ändring av lotsningslagen. Remisstiden löper ut den 19 mars 2018.

Den föreslagna lagändringen innehåller bestämmelser om den information som behövs för fjärrlotsning och om hur informationen får delas. Målet är att göra det möjligt att tillämpa nya tekniker och att i större utsträckning utnyttja sådan central information som behövs för lotsningen. De erfarenheter som samlas in i försök med fjärrlotsning främjar automatiseringen och digitaliseringen inom lotsningen.

Enligt förslaget är villkoren för försök med lotsningstjänster att försöken inte äventyrar säkerheten inom fartygstrafiken eller orsakar olägenheter för miljön eller den övriga fartygstrafiken. För närvarande krävs det i lotsningslagen att lotsen är fysiskt närvarande på fartyget.

Försöken med lotsningstjänster möjliggör testning av flera olika tekniker i verkliga farledsförhållanden. Med hjälp av försöken kan man fastställa och testa olika verksamhetsmodeller, tekniker och olika sätt att dela digital information. I framtiden möjliggör detta säker lotsning utan att lotsen är ombord på fartyget. I propositionen ingår inget förslag om automatiserad lotsning.

Lotsning utanför fartyget har internationellt också kallats för fjärrlotsning (remote pilotage) och lotsning från land (shore-based pilotage). Termerna saknar emellertid en noggrann definition och de kan användas för att beteckna många olika förfaranden för lotsning utanför det fartyg som lotsas.

Den proposition som nu skickats på remiss stöder regeringsprogrammets mål om att införa en försökskultur och om att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Utöver detta är propositionen ett sätt att bedriva ny och innovativ informationspolitik inom trafik- och transportsektorn.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagutkastet går ut den 19 mars 2018. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett remissyttrande. Kommunikationsministeriets begäran om utlåtande finns på webbadressen www.lausuntopalvelu.fi/SV. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänstemannauppdrag.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på webbtjänsten utlåtande.fi För att lämna ett utlåtande krävs registrering och inloggning i webbtjänsten. Däremot är det möjligt att bläddra bland utlåtandena utan att registrera sig.

Ytterligare information:

Katariina Vuorela, överinspektör, tfn 0295 34 2029, katariina.vuorela@lvm.fi

Olli Lehtilä, överinspektör, tfn 0295 34 2106, olli.lehtila@lvm.fi