null Effekterna av statsunderstöden till flygplatser har utvärderats

Effekterna av statsunderstöden till flygplatser har utvärderats

Tiedote 08.06.2021 10.30 fi sv

Ett flygfält (Bild: Shutterstock)

De statsunderstöd för flygplatser som beviljats av kommunikationsministeriet har varit viktiga för ekonomin vid trafikflygplatserna i Villmanstrand, S:t Michel och Seinäjoki. Statsunderstöden har dock i praktiken inte förbättrat den regionala tillgängligheten eller det regionala näringslivets internationella konkurrenskraft.

Detta konstateras i en utvärdering av effekterna av statsunderstöden för flygplatser som ministeriet beställt och som publicerades den 8 juni 2021.

Ministeriet beviljar årligen statsunderstöd enligt prövning för utvecklande och underhåll av regionala trafikflygplatser utanför Finavia Abp:s flygplatsnät och flygplatser inom den allmänna luftfarten. Anslaget har under 2000-talet uppgått till ca 1 miljoner euro per år. Statsunderstöden till trafikflygplatser i kommunerna upprätthåller kontinuiteten i flygplatsverksamheten och det påverkar indirekt möjligheterna att få regelbundna flygförbindelser till trafikflygplatsen.

På basis av de gällande bestämmelserna ska stödmyndigheten bedöma stödets genomslag, effektivitet och funktion för att utreda dess nödvändighet och utvecklingsbehov. I den nu gjorda utredningen utvärderades effekterna av och ansökningsprocessen för de statsunderstöd som beviljats under de senaste åren.

Under de senaste åren har understöd beviljats trafikflygplatserna i Villmanstrand, S:t Michel och Seinäjoki. Enligt utvärderingen har statsunderstöden varit viktiga för dessa trafikflygplatsers ekonomi. Stödet har bidragit till att upprätthålla kontinuiteten i trafikflygplatsernas verksamhet.

Genom stödet till flygplatser inom den allmänna luftfarten har det varit möjligt att förbättra möjligheterna för flygplatser som befinner sig på ett rimligt avstånd från Malms flygfält att ta emot flygverksamhet från Malms flygfält. Största delen av stödet har använts för detta. Riksdagen förutsatte i sitt utlåtande i april 2018 att statsrådet vidtar åtgärder för att säkerställa ersättande flygplatsfunktioner så att luftfartsfunktionerna vid Malms flygplats också framöver är lätt tillgängliga med avseende på förbindelser och avstånd.

Stödet har också gjort det möjligt att testa och utveckla ny flygverksamhet på tre olika fält. Stödet har haft stor betydelse. Utan stödet skulle investeringsprojekten inte ha genomförts.

I utvärderingsrapporten rekommenderas att ansökningsprocessen ska utvecklas och det föreslås att utlysningen ska omfatta nya mål och kriterier. I utlysningen av understöd är det också motiverat att tydligare specificera understödets mål och syfte.

Utvärderingsarbetet genomfördes av Heikki Metsäranta från Ramboll Finland Oy och Henriika Weiste från Waystep Consulting Oy.

Vad händer härnäst?

Slutsatserna och rekommendationerna från utvärderingen har utnyttjats vid beredningen av utlysningen för 2021.

Ansökningstiden gick ut den 7 maj 2021. Ansökningarna behandlas nu.

Ytterligare information:

Konsta Luukka, specialsakkunnig, tfn 050 476 1595

Emmi Nykänen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 311 2394


* Ansökningtiden har korrigerats 14.6.2021 kl 9.45.