null Ehdotus raideliikennelain ja liikennepalvelulain muuttamisesta lausunnoille

Ehdotus raideliikennelain ja liikennepalvelulain muuttamisesta lausunnoille

Tiedote 25.03.2020 16.32 fi sv en

Tavarajuna raiteilla (Kuva:Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt 25. maaliskuuta 2020 raideliikennelain ja liikennepalvelulain muutosehdotukset lausuntokierrokselle. Muutosten myötä osa raideliikenteen kalusto- ja ratarekisterien ylläpitoon liittyvistä tehtävistä siirtyisi Liikenne- ja viestintävirastolta EU:n rautatievirastolle.

Muutokset johtuvat EU:n neljännen rautatiepaketin nojalla annetuista kalusto- ja rautatieinfrastruktuurirekistereitä koskevista täytäntöönpanoasetuksista.

Lausunnoille lähteneissä lakiehdotuksissa ministeriö esittää raideliikennelain osalta muun muassa kevennyksiä turvallisuustodistusta koskeviin lupavaatimuksiin ja liikennepalvelulain osalta liikkuvan kaluston lupakirjaa koskevien vaatimusten keventämistä.

Ministeriö myös ehdottaa, että jatkossa markkinasääntelyn osalta satamaraiteita kohdeltaisiin palvelupaikkana rataverkon haltijan sijasta, mikä helpottaisi satamaraiteiden haltijoiden mahdollisuutta rahoittaa rataverkkonsa ylläpitoa palvelumaksuilla.

Lisäksi rautatiealan sääntelyelimen tehtäviin lisättäisiin velvollisuus arvioida toimivaltaisen viranomaisen päätöstä hankkia rautateiden henkilöliikenteen julkisen palveluvelvoitteen piiriin kuuluvat palvelut suorahankintana tarjouskilpailun sijasta.

Mitä seuraavaksi?

Lausunnoille lähteneiden lakimuutosten lausuntoaika päättyy 30.4.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksittäiset henkilöt.

Lausuntokierroksen jälkeen lakimuutosten valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Hallituksen esitykset olisi tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2020.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Risto Saari, p. 0295 342 311