Elektroniska fraktsedlar införs vid internationella vägtransporter

Tiedote 28.09.2018 15.07 fi sv en

Lastbil på vägen (Bild: Lev Karavanov / Shutterstock)

Regeringen föreslår att det ska bli tillåtet att använda elektroniska fraktsedlar vid internationella vägtransporter. Detta förutsätter en ändring av lagen om vägbefordringsavtal. Regeringen lämnade propositionen till riksdagen den 27 september 2018.

Användningen av elektroniska fraktsedlar ingår i tilläggsprotokollet till FN:s konvention om godstransporter på väg och därför föreslår regeringen att riksdagen godkänner det.

Tilläggsprotokollet gör det möjligt att använda elektroniska fraktsedlar vid internationella vägtransporter mellan stater som är parter i konventionen. Hittills har konventionen omfattat endast fraktsedlar på papper. Elektroniska fraktsedlar avses inte bli obligatoriska, utan parterna ska själva få avtala om att använda sådana i stället för pappershandlingar.

Syftet med propositionen är att främja digitaliseringen av logistiksektorn. Att överföra uppgifter från pappershandlingar till elektronisk form är ett villkor för en bredare digitalisering av logistiksektorn och för effektivare utnyttjad information i transportkedjorna. Uppgifter i elektronisk form främjar också informationsutbytet mellan företag och myndigheter, men framför allt underlättar de uppkomsten av nya och flexiblare tjänster.

Mer information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0400 593 706
Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 0400 719 629