En utvidgning av båtregistreringen får stöd i utlåtanden

Tiedote 15.11.2005 16.16 sv

Inställningen till en utvidgning av det farkostregister som magistraterna upprätthåller är i huvudsak positiv. Kommunikationsministeriet hade bett intressentgrupperna ge utlåtanden om ett lagförslag som ministeriet berett. Enligt det skulle registrering av fritidsbåtar gälla också segelbåtarna och den största delen av motorbåtarna.

Utgångspunkten för det förslag ministeriet berett är att en utvidgning av registreringsskyldigheten tjänar registrets ändamål och underlättar de övervakande myndigheternas verksamhet.

Regeringen har för avsikt att lämna lagpropositionen nästa vår i utvidgad form så, att också segelbåtarna skulle registreras.

I många utlåtanden föreslogs preciseringar till lagförslaget. Inrikesministeriet och magistraterna önskade klarhet om bland annat vilka av de uppgifter som lagras i registret som skulle vara offentliga och för vilket ändamål registrets upprätthållare skulle kunna ge ut information. Finlands Båtförbund föreslår att båtorganisationerna kunde upprätthålla registret i stället för myndigheterna.

Finlands Seglarförbund meddelade i sitt utlåtande att förbundet motsätter sig en utvidgning av registreringen och konstaterar att man i Sverige var tvungen att dra tillbaka en liknande reform. Enligt förbundet har Finlands Seglarförbund ett fungerande segelbåtsregister. I stället för registreringsskyldighet önskar förbundet stöd för att få med allt båtfolk inom den frivilligt organiserade båtverksamheten.

Ytterligare information:
regeringsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 572 0166