null Esitys taksiliikennelaiksi: Lupien tarveharkinta säilyy, luvan vaatimukset kiristyvät

Esitys taksiliikennelaiksi: Lupien tarveharkinta säilyy, luvan vaatimukset kiristyvät

Tiedote 06.04.2006 13.30 fi

Taksiluvat ja niiden tarkoituksenmukaisuusharkinta esitetään säilytettäviksi. Lisäksi uudessa taksilakiesityksessä luvanhaltijoiden hyvämaineisuuden vaatimukset tiukentuisivat ja taksipalvelujen laatu määriteltäisiin ensimmäistä kertaa laissa.

Hallitus hyväksyi taksiliikennelakiesityksen sisällön 6. huhtikuuta. Taksilaki on osa suurempaa henkilöliikennelain kokonaisuudistusta. Seuraavaksi on tarkoitus valmistella erillinen laki bussiliikenteestä.

Lakiesitys mahdollistaisi kahden tai useamman kunnan asemapaikan yhdistämisen liikennealueeksi, jolloin taksit voisivat ottaa asiakkaita koko alueelta kuntarajoista riippumatta. Yhdistämisistä päättäisi lääninhallitus.

Esimerkiksi pääkaupunkiseutu voisi olla yksi liikennealue. Liikennealueen yhdistäminen voisi olla joko pysyvä ratkaisu tai tilapäinen, esimerkiksi ruuhka-aikoja koskeva. Esityksen tarkoituksena on lisätä kilpailua ja parantaa taksien saatavuutta.

Muuten taksien saatavuus varmistettaisiin lääninhallituksen vahvistamalla ajovuorojärjestyksellä. Vastedes vahvistettaisiin ainoastaan minimiajovuorot. Minimivuorot ylittävää ajamista ei enää rajoitettaisi, vaan taksiyrittäjällä olisi oikeus ajaa myös vapaavuorolla.


Lupaehtoihin tarkennuksia

Liikennelupa vaadittaisiin henkilöautolla harjoitettavaan ammattimaiseen liikenteeseen. Laissa määriteltäisiin lupaa edellyttävä liikenne entistä selkeämmin.

Poikkeukset laajenisivat jonkin verran aikaisemmasta. Lupaa ei vaadittaisi esimerkiksi sellaisista vähäisistä kuljetuksista, jotka ovat osa yrityksen matkailupalveluja. Myöskään museoautoilla ajettaviin kuljetuksiin ei vaadittaisi lupaa. Taksiliikenne niin sanotuilla mopoautoilla kielletään taksilakiesityksen yhteydessä henkilöliikennelakiin ehdotetulla muutoksella.

Taksilupien enimmäismäärän määrittelisi vuosittain lääninhallitus. Kuntakohtaisia kiintiöitä vahvistettaessa otettaisiin huomioon kysynnän ja tarjonnan muutokset sekä toimialan kannattavuuden kehitys. Lisäksi lääninhallitusten olisi seurattava taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Myös kuluttajien palaute olisi otettava huomioon.

Taksiyrittäjäkurssin suorittaminen olisi jatkossakin pakollista. Luvan hakijalta edellytettäisiin pääsääntöisesti myös työkokemusta taksinkuljettajana tai muussa palveluammatissa.

Taksiluvan hakijan hyvämaineisuuden vaatimusta tiukennettaisiin niin, että aiempaa useamman tyyppiset rikokset otettaisiin huomioon entistä pitemmältä ajalta. Hakijan pitäisi myös pystyä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. Tämän vaatimuksen katsottaisiin täyttyvän, jos hakija ei ole konkurssissa eikä hänellä ole merkittäviä määriä verovelkoja tai saatavia ulosotossa.

Luvan saamisen esteenä olisi aikaisemmasta poiketen myös se, että hakijalta on peruutettu liikennelupa vuoden sisällä sillä perusteella, että liikennettä harjoitettaessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä.


Hinnoittelujärjestelmään ei radikaalia muutosta

Taksipalvelujen laadusta laissa olisi omat säännöksensä. Laatuvaatimukset koskisivat taksien saatavuutta, autoa, kuljettajan käytöstä ja ajotapaa, maksutapaa, matkustajan turvallisuutta ja avuntarvetta. Myös esteettömyyteen liittyvät näkökohdat otettaisiin huomioon.

Taksimaksuja ei kokonaan vapautettaisi säännöstelystä. Kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista säädettäisiin jatkossakin valtioneuvoston asetuksella.

Uutena säännöksenä lakiin otettaisiin liikenneluvan haltijan ja kuljettajan salassapitovelvollisuus. Tällä tavoin suojattaisiin asiakkaan yksityisyyttä ja liike- tai ammattisalaisuuksia asianmukaisella tavalla.

Luvattoman taksiliikenteen enimmäisrangaistus ehdotetaan nostettavaksi kolmesta kuuteen kuukauteen. Muutos olisi tarpeen harmaan talouden estämiseksi. Se myös mahdollistaisi poliisin pääsyn tutkimaan luvattomasti toimineen kirjanpitoa.Lisätietoja:
osastopäällikkö Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848
hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474 tai 040 837 8794
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436