null EU esittää rahtikäytäviä rautatieverkolle

EU esittää rahtikäytäviä rautatieverkolle

Tiedote 19.03.2009 13.15 fi sv


Hallitus kannattaa EU:n asetusehdotusta, jolla luotaisiin rataverkolle tavaraliikenteen rautatiekäytäviä. Hallitus antoi asiaa koskevan kirjelmän eduskunnalle 19. maaliskuuta.

Asetuksella on tarkoitus luoda rautateiden tavarakuljetukselle käytäviä, jotka ulottuisivat kahden tai useamman jäsenmaan alueelle. Tavaraliikennekäytävään voi kuulua myös osia Euroopan kolmansien maiden rataverkosta. Rautatiekäytävien tulee tukeutua yleiseurooppalaiseen liikenneverkkoon eli nk. TEN-verkolle. Rahtikäytävillä nopeutettaisiin ja tehostettaisiin tavarajunien kulkua Keski-Euroopassa.

Jäsenmaiden tulee tehdä ehdotukset rautateiden tavaraliikennekäytävistä. Jäsenvaltion rahtikäytävien määrä riippuu sen EU-maarajanaapureiden määrästä ja kuljetetun rahdin tonnikilometrimäärästä. Suomella on vain yksi toisen EU-jäsenmaan rajan ylittävä rautatieyhteys Tornion ja Haaparannan välillä.

Tavaraliikenteen kehitys rautateillä on ollut yhteisön tavoitteiden vastaista. Esityksellä pyritään kasvattamaan rautateiden osuutta kaikesta EU-alueen rahtiliikenteestä. Rautateiden osuuden kasvu tukisi myös EU:n ilmastotavoitteita.

Suomelle asetus aiheuttaa lähinnä välillisiä vaikutuksia, koska rahtikäytävät nopeuttaisivat meidän vienti- ja tuontikuljetuksia päämarkkina-alueilla Keski-Euroopassa. Rautateiden tavaraliikenteen tehostamisen uskotaan lyhentävän kokonaiskuljetusaikaa ja lisäävän kuljetusten täsmällisyyttä sekä parantavan palvelua.

Hallitus toteaa, että se tukee toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään rautateiden kilpailukykyä Euroopan tavaraliikennemarkkinoilla.

Lisätietoja: liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) 160 28497