EU-kommissionen godkände beslut om miljöstöd till Viking Line

Tiedote 30.04.2012 10.43 fi sv en

Europeiska kommissionen har godkänt kommunikationsministeriets beslut att bevilja Viking Line 28 miljoner euro för fartygsinvesteringar i syfte att förbättra miljöskyddet.

Kommunikationsministeriet beviljade stödet till Viking Line Abp i december 2010. På grund av stödets storlek krävdes dock ett separat godkännande från Europeiska kommissionen.

Viking Line ansökte om stöd för investeringar som förbättrar miljöskyddet för sitt nya passagerarfartyg. Fartyget använder flytande naturgas som bränsle, vilket märkbart minskar utsläppen i luften. Fartyget ska också byggas energieffektivt. Fartyget planeras bli färdigt och inleda trafik mellan Åbo och Stockholm i början av 2013.

Stödet betalas till rederiet efter det att fartyget har överlåtits till stödtagaren och införts i handelsfartygsförteckningen.

EU-kommissionen godkände programmet för miljöstöd för nya fartyg i sjötrafik i Finland i december 2011. Syftet med programmet är att främja rederiernas investeringar i miljöskydd. Man vill också stödja ibruktagandet av ny miljöteknologi.

Ytterligare information: Tero Jokilehto, enhetschef, tfn 040 535 0574 och Hanna Perälä, konsultativ tjänsteman, tfn 040 031 6762