EU tuomioistuin totesi tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin laittomaksi

Uutinen 08.04.2014 17.14 fi sv

Euroopan unionin lippu (Kuva: Euroopan unioni)

Euroopan unionin tuomioistuin totesi 8. huhtikuuta 2014 antamassaan päätöksessä, että EU:n tietojen säilyttämistä koskeva direktiivi on pätemätön.

Tietojen säilyttämisestä annetussa direktiivissä eli niin sanotussa pakkotallennusdirektiivissä säädetään, että sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien on säilytettävä palvelujen käyttäjien liikenne- ja paikkatiedot sekä palvelun tilaajan tai käyttäjän tunnistamiseksi tarvittavat tarpeelliset tiedot. Direktiivi kuitenkin kieltää viestinnän sisällön ja haettujen tietojen säilyttämisen.

Unionin tuomioistuin totesi, että kyseisellä direktiivillä puututaan yksityiselämän suojaa ja henkilötietojen suojaa koskeviin perusoikeuksiin laajamittaisesti ja erityisen vakavasti. Tuomioistuin painotti, että perustavanlaatuinenkaan yleinen etu ei itsessään oikeuta direktiivissä määriteltyjä tallennustoimenpiteitä.

Tuomioistuimen päätös on selkeä kannanotto viestinnän luottamuksellisuuden puolesta, painottaa opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Ministeri Kiuru määräsi selvitettäväksi mitkä säännökset Suomessa voimassa olevasta lainsäädännöstä tulee tuomion takia kumota.

Suomessa direktiivi on vielä tällä hetkellä sisällytetty osaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki on kuitenkin tarkoitus sisällyttää uuteen sähköisen viestinnän lakikokonaisuuteen eli tietoyhteiskuntakaareen. Tietoyhteiskuntakaari on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa.